Serbest, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Avukatlar İçin Gerekli Belgeler


SERBEST, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN AVUKATLAR İÇİN
NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK “NOTERLİK BELGESİ”
ALMAK İSTEYENLERİN VERECEKLERİ BELGELER1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2. Hukuk Fakültesi diploması veya çıkış belgesinin bir sureti (ilgili fakülte veya noter onaylı), eğer şahıs Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ki bir fakülteden mezun olmuş ise YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi (İlgili fakülte, YÖK veya noter onaylı)

3. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malül olunmadığını açıkca gösterir, resmi tabip, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.

4. Halen kayıtlı bulunduğu (Kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.

5. Başka bir kurumda çalışıyor ise sicil özeti veya hizmet belgesi, ayrıca hakkında halen siciline geçmeyen ceza veya disiplin yönünden soruşturma yada kovuşturma bulunup bulunmadığını gösterir belge.

6. Avukatlık ruhsatnamesinin Noterden, Türkiye Barolar Birliğinden veya ilgili Barodan (ruhsatnamesinin verildiği baro veya halen kayıtlı olduğu baro) onaylı örneği.

7. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenlenip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.

8. 4 adet (4x6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, vesikalık fotoğraf

9. Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE. İkamet adresi, telefon numarası elektronik posta adresi içermesi gerekmektedir.

7 ve 9. maddelerde bahsi geçen dilekçe ve beyanname örneğini indirmek için tıklayınız.SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA