T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :B.03.0.HİG.0.00.00.03-622.01-43-2006                                                       ..../..../2006       

Konu  :

                                

                       

 

………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

    

            Mahcuz malların muhafaza edilmesi için faaliyet gösteren yediemin deposu ve otoparkı için ruhsatlandırma talebinde bulundukları 27/03/2006 tarihli yazı ve konu incelendi.

 

2004 sayılı İcra İflas Kanununun 88. maddesinin 4. fıkrasında “Adalet Bakanlığı, mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabileceği gibi; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına da açtırabilir veya işletme hakkını verebilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.” hükmü ve yine İcra İflas Kanununun, 4949 sayılı kanunun 105. maddesiyle eklenen geçici 4. maddesinde “Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanmasına devam olunur.” hükmü yer almakta olup, Bakanlığımızca özel kişi veya özel tüzel kişilere mahcuz malların muhafazası için  depo ve garaj açma izni, yedieminlik ruhsatı verilmesi ya da işletme yetkisinin devredilmesi söz konusu  değildir.

 

            Diğer taraftan, 13 Temmuz 1987 tarih ve 19516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 26 Aralık 1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazetede 28.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılan , Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik ile depo ve garajların açılması, nitelikleri,  çalıştırılması ve denetimlerine dair esas ve usuller düzenlenmiştir.

             

Bunun dışında, özel şahıslar tarafından açılacak depo ve garajlarda aranacak nitelikler konusunda kanuni bir düzenleme bulunmamakla birlikte, özel şahıslarca depo ve garaj açılması halinde bu yerler hakkında da anılan Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanmakta ve sözü edilen yerlerin öngörülen şartlara sahip olup olmadığını değerlendirme yetkisi ile buralardan mahcuz malların getirilmesi, teslimi, yerleştirilmesi ve geri alınması hususlarında karar verme yetkisi ilgili hâkim ve icra müdürlüklerine ait bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin ilgililerine iletilmesini rica ederim.

 

 

 

Hüsnü UĞURLU

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı