T.C

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.03.0.HİG.0.00.00.03/010.06.02/12                                                                    30/01/2006

Konu  : İcra emri tebliği                                                                                                                    
                                                                      

GENELGE

No: 112

                      

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, ilâma bağlı alacakların tahsili için icra emirlerinin Hazine avukatları yerine bakanlıklara tebliğ edilmek istendiği, icra emirlerinin kabul edilmesi halinde davanın hangi aşamada olduğu bilinemediğinden yapılan yazışmalar nedeniyle gerekli yasal başvuruların sürelerinin geçirildiği ve bakanlıklar aleyhine sonuçlar doğurduğu anlaşılmıştır.

 

Bilindiği üzere; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 62 nci maddesi hükmü gereğince  icra emrinin borçlunun ilâmda ismi yazılı vekiline tebliğ edilmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla; icra müdürlüklerince HUMK’nun 62 nci maddesi doğrultusunda hareket edilerek icra emirlerinin 4353 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince davayı takip eden yetkili vekile veya muhakemat müdürlüklerine veya mal müdürlüklerine tebliğ edilmesi,

 

Konusunda gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

 

 

 

Cemil ÇİÇEK

Bakan