T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı    : B.03.0.HİG.0.00.00.03-010.03.01-7-2011/4167/32535                                                                                                                                                                                                                   30/12/2011

Konu : Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet

              Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi

              Hakkında Yönetmelik Taslağı

 

 

 

................. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

 

                Bilindiği üzere; 12/01/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 04/02/2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

                01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren anılan Kanunun, 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES'in  katılımlarla, Yargıtay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinin temsilcilerinden oluşan Çalışma Grubunca hazırlanan "Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı" ilişikte sunulmuştur.

 

                Yönetmelik Taslağı hakkında görüş bildirmek isteyenlerin, görüşlerini 31/01/2012 tarihine kadar higm@adalet.gov.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri hususunda,

               

                Bilgi edinilmesini ve yargı çevrenizdeki hukuk mahkemeleri hâkimlerine duyurulmasını rica ederim.

 

 

 

Mustafa BULUT

        Hâkim

       Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

EK:Yönetmelik Taslağı