ADALET  BAKANLIĞI  MERKEZ  VE  TAŞRA  TEŞKİLÂTI  İLE

BAĞLI  KURULUŞLARI  ARŞİV  YÖNETMELİĞİ (1)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam:

Madde 1- Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarında bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesi, bunların kayba uğramaması için gerekli şartlar altında korunmaları, Milli menfaatlere uygun olarak Devletin ve hukuk ilminin hizmetinde değerlendirilmesi ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ise, ayıklanarak imha edilmesine dair esas ve usulleri düzenler.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik 28.9.1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanunun 6'ncı, 16 Mayıs 1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 45'inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) "Bakanlık", Adalet Bakanlığını,

b) "Merkez Teşkilâtı", 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 4'üncü maddesinde ve bu Kanuna ekli "Ek-1" sayılı cetvelde gösterilen birimleri,

c) "Mahkemeler", ceza ve hukuk mahkemelerini, adli yargı özel ihtisas mahkemelerini, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerini,

d) "Taşra teşkilâtı", Cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler, ceza infaz kurumları ile tutukevleri, icra ve iflas daireleri, adli ve idari yargı adalet komisyonları(…)*

e) "Bağlı kuruluşlar", Adli Tıp Kurumu ile bu Kuruma bağlı ihtisas daire ve şubeleri ve Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Başkanlığı ile Adalet Meslek Lisesi Müdürlüğünü,

f) "Fon", Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Fonunu,

g) "Arşiv malzemesi", merkez ve taşra teşkilâtında bulunan Türk Devlet ve  Millet hayatını ilgilendiren, en son işlem tarihi üzerinden 30 yıl geçmiş veya 15 yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, Bakanlık ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşları tarafından süresiz veya süreli muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi icap eden belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, iktisadi, dini, ilmi, biyografik, teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirleyen her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, baskı veya benzeri belgeler ve malzeme ile dava dosyaları, karar kartonları, icra takip dosyaları ve (Değişik son ifade 16.7.1998 - 23404 Sayılı R.G.) bu yönetmeliğe ekli listedeki malzemeyi,

h) "Arşivlik malzeme", bu maddenin (g) bendinde yer alan her türlü belge ve malzemeden olup da, zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlar ile son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiş bulunan memuriyet sicil dosyaları, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlara akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası anlaşmalara dayanak teşkil eden belgeleri,

ı) "Birim arşivi", merkez teşkilâtı, mahkemeler, taşra teşkilâtı, fon ve bağlı kuruluşlara dahil hizmet birimlerinin görevleriyle ilgili faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan ve bu hizmet birimlerinde güncelliğini kaybetmemiş olarak aktif bir şekilde günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin bu Yönetmelikte gösterilen belirli süreler içinde saklandığı arşivi,

j)"Kurum arşivi", Merkez Teşkilâtı ve Fon Yönetimi için Bakanlıkta, taşra teşkilâtı için; ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları, Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıkları ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarında bağlı kuruluşlar için; Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Başkanlığı ve Adalet Meslek Lisesinde, fon işleriyle ilgili olarak il Cumhuriyet başsavcılıklarında tesis edilen ve arşiv malzemeleri ile arşivlik malzemelerin birim arşivlerine nazaran daha uzun sürelerle veya süresiz olarak saklandığı merkezi mahiyetteki arşivi,

k) "Mükellef", bu Yönetmelik hükümlerine göre görev verilen hizmet birimlerini,

l) "Yoketme", hizmet birimlerinde, arşivlik malzeme mahiyetinde olmadığı için birim arşivine intikal ettirilmesine gerek görülmeyen her türlü malzemenin yok edilmesini,

m) "Ayıklama", arşiv malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve delil olma vasfını kaybetmiş bulunan, ileride kullanılmasına, muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin, birim ve kurum arşivinde belirlenerek ve ileride arşiv malzemesi vasfını kazanacak olan arşivlik malzemeden ayrılması işlemini,

n) "İmha", (m) bendine göre ayıklanarak ayrılan malzemenin bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde birim ve kurumda imhası ile ilgili işlemi,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Mükellefiyetler  

Koruma ve Saklama Mükellefiyeti

Madde 4- Mükellefler, ellerinde bulundurdukları arşiv malzemeleri ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, tasnif etmek ve saklamakla yükümlüdürler.

Mükellefler, arşiv malzemeleri ile arşivlik malzemelerin korunmasıyla ilgili olarak;

a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,

b) Yangına karşı yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulundurulmasından,

c) Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle, rutubetin %50-60 arasında tutulmasından,

d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanılmasından,

e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden,

f) Işık ve havlandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,

g) Isının mümkün olduğu kadar sabit (Kağıt malzeme için 12-15 derece arasında) tutulmasından,

sorumludurlar.

Arşiv Malzemelerinin Gizliliği ve Yararlanma

Madde 5- Kurum ve birim arşivlerinde bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini koruyan arşiv malzemesi gizli kalır. Arşiv malzemesinin aslı hiç bir sebep ve suretle arşivlerden veya bulundukları yerden dışarıya verilemez.

Ancak, Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde arşiv malzemelerinin örneği verilebilir. Mahkemelerce tayin edilen bilirkişiler veya ilgili daireler tarafından görevlendirilen yetkililerce bu malzemeler birim ve kurum arşivinde incelenebilir. Mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca istendiğinde birim arşivinden bu malzemelerin örnekleri ve iade edilmek kaydıyla asılları da verilir.

(Ek: 15.04.2002 – 24727 sayılı R.G.)  Araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemelerinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır.

 

Birim ve Kurum Arşivlerinin Kurulması

Madde 6- Birim ve kurum arşivlerinin kurulacakları yerler aşağıda gösterilmiştir.

A-Birim arşivleri

a) Bakanlıkta, Merkez Teşkilâtına dahil bütün birimler ile Fon Yönetiminde,

b) Cumhuriyet başsavcılıklarında, mahkemelerde, adli yargı adalet komisyonlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde, icra ve iflas dairelerinde (…)* taşra fon işleriyle ilgili olarak il C. Başsavcılıklarında,

c) Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet başsavcılıklarında, Devlet güvenlik mahkemelerinde, Devlet güvenlik mahkemeleri adalet komisyonlarında,

d) İdari yargı adalet komisyonlarında,

e) Adli Tıp Kurumu ve bağlı birimlerinde,

f) Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinde,

g) Adalet Meslek Lisesi Müdürlüğünde,

 

B- Kurum arşivleri;

a) Bakanlıkta,

b) Ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarında ve taşra fon işleriyle ilgili olarak il Cumhuriyet başsavcılıklarında,

c) Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıklarında,

d) Bölge idare mahkemeleri başkanlıklarında,

e) Adli Tıp Kurumu Başkanlığında,

f) Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Başkanlığında,

g) Adalet Meslek Lisesi Müdürlüğünde,

Birim arşivleri, ilgili oldukları adalet komisyonlarının bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılıkları, bölge idare mahkemesi başkanlıkları ile Adlî Tıp Kurumu Başkanlığında kurulan kurum arşivine bağlıdırlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar

Merkez Teşkilâtı Birim Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonları

Madde 7- (Mülga: 16.7.1998-23404 Sayılı R.G.)

Merkez Teşkilâtı Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu

Madde 8- (Değişik: 16.7.1988-23404 Sayılı R.G.) Merkez Teşkilâtı Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu, Merkezde, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının gözetim, denetim ve sorumluluğunda Kurum Arşivi Bürosu Müdürü'nün başkanlığında, bu Büroda görevli iki memur ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek Merkez Teşkilâtı ilgili birimlerinin arşiv büro müdürü ve bu büronun bir memurunun katılmasıyla 5 kişiden teşekkül eder.

Taşra Teşkilâtı ve Bağlı Kuruluş Birim Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonları

Madde 9- A) Taşra teşkilâtı birim arşivi ayıklama ve imha komisyonları;

a) Cumhuriyet başsavcılıklarında; Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği bir Cumhuriyet savcısının başkanlığında, Cumhuriyet başsavcılığı yazı işleri müdürü ile Cumhuriyet başsavcısının görevlendireceği savcılık katibinden,

b) Mahkemelerde; hâkimin başkanlığında, o mahkemelerin yazı işleri müdürü ile hâkimin görevlendireceği bir kâtipten; heyet halinde teşekkül eden mahkemelerde ise; mahkeme başkanının başkanlığında, başkanının görevlendireceği bir üye ile o mahkemelerin yazı işleri müdürlerinden,

c) Adli yargı adalet komisyonlarında; komisyon başkanı veya görevlendireceği komisyon üyesi hâkimin başkanlığında, komisyon başkanı tarafından görevlendirilecek bir yazı işleri müdürü ve katipten,

d) İcra ve İflas dairelerinde; icra hâkiminin başkanlığında, icra müdürü ile icra hâkimi tarafından görevlendirilecek bir memurdan,

e) Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde; ceza ve tutukevinin yönetimiyle görevli bulunan Cumhuriyet savcısının başkanlığında, varsa kurum müdürü ile saymanından, yoksa bu Cumhuriyet savcısının belirleyeceği iki memurdan,

f) (Mülga: 16.7.1998-23404 Sayılı R.G.)

g) Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıklarında; Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği bir Cumhuriyet savcısının başkanlığında, bu mahkemeler Cumhuriyet başsavcılığı yazı işleri müdürü ile bu savcılık katibinden,

h) Devlet güvenlik mahkemelerinde; bu mahkeme başkanının veya görevlendireceği bir üyenin başkanlığında, bu mahkeme yazı işleri müdürü ile mahkeme başkanı tarafından belirlenecek bir katipten,

ı) Devlet güvenlik mahkemeleri adalet komisyonlarında; komisyon başkanının veya görevlendireceği bir komisyon üyesinin başkanlığında, komisyon başkanı tarafından görevlendirilecek bir yazı işleri müdürü ile katipten,

j) Bölge idare mahkemelerinde; bölge idare mahkemesi başkanının başkanlığında, yazı işleri müdürü ve başkanının görevlendireceği bir katipten,

k) İdare mahkemelerinde; idare mahkemesi başkanının başkanlığında, yazı işleri müdürü ve başkanının görevlendireceği bir katipten,

l) Vergi mahkemelerinde; vergi mahkemesinde başkanının başkanlığında, yazı işleri müdürü ve başkanının görevlendireceği bir katipten,

m) İdari yargı adalet komisyonlarında; komisyon başkanının veya görevlendireceği bir komisyon üyesinin başkanlığında, komisyon başkanının görevlendireceği bir yazı işleri müdürü ve katipten,

n) Taşra fon işlerinde; il Cumhuriyet başsavcısının veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısının başkanlığında, Fonda görevli yazı işleri müdürü ile cezaevi saymanından,

B) Bağlı kuruluşlar birim arşivi ayıklama ve imha komisyonları;

a) Adli Tıp Kurumunda; ihtisas daireleri başkanlarının başkanlığında, bu başkanlar tarafından belirlenecek iki görevliden,

b) Adli Tıp Kurumu Başkanlığının bulunduğu yer dışında kurulmuş bulunan ihtisas daire veya şubelerinde; daire veya şube başkanlarının başkanlığında daire veya şube başkanı tarafından belirlenecek bir uzman tabip ile bir memurdan,

c) Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinde; Merkez Başkanının başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek bir başkan yardımcısı ve bir memurdan,

d) Adalet Meslek Lisesi Müdürlüğünde; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Müdür tarafından belirlenecek bir memurdan,

teşekkül eder.

Taşra Teşkilâtı ve Bağlı Kuruluşlar Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonları

Madde 10- A) Taşra teşkilâtı kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonları

a) Ağır ceza merkezlerinde; Cumhuriyet başsavcısının başkanlığında, görevlendireceği  Cumhuriyet savcısı ile adalet komisyonunun görevlendireceği bir hâkim ve Cumhuriyet başsavcılığı yazı işleri müdürü ile ağır ceza mahkemesi yazı işleri müdüründen (o yer ağır ceza mahkemesi birden çok ise (1) numaralı ağır ceza mahkemesinin yazı işleri müdürü)

b) Devlet güvenlik mahkemelerinde; Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının başkanlığında, görevlendireceği bir Cumhuriyet savcısı ile Devlet güvenlik mahkemesi adalet komisyonunun görevlendireceği bir hâkim ve Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ile mahkeme yazı işleri müdürlerinden,

c) Bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerlerde; bölge idare mahkemesi başkanının başkanlığında, başkan tarafından belirlenecek iki üye ve görevlendireceği bir yazı işleri müdürü ile bir katipten,

B) Bağlı kuruluşların kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonları;

a) Adli Tıp Kurumu Başkanlığında; Kurum Başkanının Başkanlığında, Kurum Başkanı tarafından belirlenecek iki ihtisas dairesi başkan ve görevlendireceği iki yazı işleri müdüründen,

b) Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Başkanlığında, Merkez Başkanının Başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek başkan yardımcısı ve bir katipten,

c) Adalet Meslek Lisesi Müdürlüğünde, Müdürün Başkanlığında, müdür yardımcısı ve müdür tarafından belirlenecek bir memurdan,

teşekkül eder.

İl Cumhuriyet başsavcılıklarında taşra fon işleri ile ilgili olarak teşkil edilen taşra teşkilâtı kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonları ile Cumhuriyet başsavcısının veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısının başkanlığında, Cumhuriyet başsavcılığı yazı işleri müdürü ile taşra fon sorumlusundan meydana gelir.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları ve Yetkisi

Madde 11- Ayıklama ve imha komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar.

Komisyonlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemeler ile ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutar.

(Değişik: 15.04.2002 – 24727 sayılı R.G) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır. İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilir.

Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının nihai kararı ile yapılır. Ancak, 20'nci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Tasnif, Ayıklama ve İmha İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Hizmet Birimlerinde Tasnif İşlemleri

Hizmet Birimlerinde Yapılacak Tasnif İşlemi

Madde 12- (Değişik : 16.7.1998-23404 Sayılı R.G.) Birim arşivlerine devredilecek malzemenin belirlenmesi için her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme, Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile bağlı kuruluşların birim amirlerinin gözetim, denetim ve sorumluluğunda, bu amirler tarafından görevlendirilecek bir müdürün başkanlığında teşekkül olunan büroda görevli iki memur ile tasnifi yapılacak olan malzeme veya işin ilgili olduğu müdürlüğün veya büronun iki memuru tarafından müştereken gözden geçirilerek, işlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına rağmen elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde ayırıma tabi tutulur.

Tasnif işlemlerini müteakip, birim arşivine devredilecek malzeme, işin ve malzemenin özelliklerine ve ilgisine göre;

a) Hizmet biriminin adı,

b) Hükmün esas ve karar numarası,

c) Hükmün kesinleştiği tarih,

d) Hükmün infazının yapıldığı tarih,

e) İşlem yılı (teşekkül ettiği yıl),

f) Konu ve işlem itibariyle aidiyeti,

g) Aidiyeti içerisindeki tarih (Aidiyeti içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Ekler için de, aynı usul uygulanır.) ve sıra numarası,

esas alınmak suretiyle hazırlanır.

Ancak, sicil dosyaları, sicil numarası (kurum sicil numarasına ilaveten, emekli sicil numarası da belirtilir) veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de, buna göre bir yerleştirme yapılır.

Ayrıca, verilen hizmet itibariyle, özellik arzeden arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme, birimlerin kendi arasında mutabakat sağlanması ve dosya planı da dikkate alınarak, hizmetin şekline ve malzemenin türüne göre geliştirilecek geçerli bir sistem içerisinde-alfabetik, numerik, kronolojik, tematik, coğrafi ve benzeri-hazırlanır ve arşiv yerleştirmesi yapılır.

İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan kamu evrakının bulunduğu dosya gömleğinin, sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile "Gizli" damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme, arşivde tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi, işleme tabi tutulur.

Gizlilik dereceli kamu evrakı, ait olduğu dairesinde gizliliği kaldırılmadıkça, bu hüviyetini muhafaza eder.

Gizliliği kaldırılan malzemeye, "Gizliliği Kaldırıldı" damgası vurularak, gizlilik damgası iptal edilir.

Tasnif Sonunda Yapılacak Uygunluk Kontrolü

Madde 13- Tasnif  sonunda, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde;

a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, aidiyetine göre kaydına mahsus "kayıt defteri" veya "Föyleri" gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına,

b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,

c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,

d) Klasörler veya dosyalara üzerinde devirden önce klasör veya dosyalara verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine,

f) Zarflanması gerekenlerin, zarflanıp zarflanmadığına,

g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların, üzerinde, devirden önce verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterleri veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,

ı) Sayfaların ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına,

bakılır, eksikler varsa tamamlanır.

Uygunluk kontrolü, ilgili birim amirinin belirleyeceği birim personeli ile birim arşivi personelince müştereken yapılır.

Birim Arşivine Devredilmesi Gerekmeyen Malzeme

Madde 14- Resmi Gazete, kitap, broşür ve benzerleri ilgili birimlerde muhafaza edilir, birim arşivlerine devredilmez.

(Mülga: 16.7.1998-23404 Sayılı R.G.)

3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun kapsamına giren ve müsaderesine karar verilen arşiv malzemesi müsadere kararının kesinleşmesi üzerine Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Malzemenin Birim Arşivine Devri

Madde 15- İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde birim arşivine devredilir. Malzemenin bu süre içerisinde devrinde, belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde, birim arşivince ilgili birimler arasında mutabakat sağlanır.

(Yürürlükten kaldırıldı: 15.04.2002 – 24727 sayılı R.G)

Arşivlik malzeme, birim arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri ve föyleri ile devredilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Birim Arşivinde Ayıklama ve İmha İşlemleri

Arşivlik Malzemenin Birim Arşivlerinde Saklanması

Madde 16- Arşivlik malzeme, kurum arşivine teslim edilmek üzere birim arşivinde işlem gördüğü tarihlerdeki asli düzenleri bozulmadan, konularına göre tasnif edilerek saklama süreleri doluncaya kadar muhafaza edilir.

(Değişik: 16.7.1998-23404 Sayılı R.G.)- Merkez Teşkilâtı birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemi Merkez Teşkilâtı Kurum Arşivinde yapılır. Ancak, bu Yönetmeliğe ekli listenin Taşra Teşkilâtı bölümünün "Kurum Arşivine İntikal Etmeyecek Olan" kısmında yer alan malzeme Kurum Arşivine devredilmez ve Taşra Teşkilâtı birim arşivi ayıklama ve imha komisyonlarınca imha edilir.

(Değişik: 16.7.1998-23404 Sayılı R.G.)- Ayrıca, Taşra Teşkilâtı birim arşivi ayıklama ve imha komisyonları tarafından gerekli görüldüğü takdirde 21 ve 22'nci maddeler hükümleri çerçevesinde ayıklama ve imha işlemi yapılabilir.

Arşivlik Malzemenin Birim Arşivinde Saklama Süresi ve Kurum Arşivine Devri

Madde 17- (Değişik: 16.7.1998-23404 Sayılı R.G.)- Birim arşivlerinde saklama süresi 1 ila 5 yıldır. Birim arşivinde saklama süresini tamamlayan arşivlik malzeme "Kurum Arşivine Devredilecek olanlar" şeklinde ayrılarak  bu Yönetmeliğe ekli listede belirtilen birimde saklama süreleri sonunda, kayıt defterleri ve föyler ile aynı düzende kurum arşivine devredilir.

Birim Arşivinden Yararlanma

Madde 18- Birim arşivinden yararlanmada 5'inci madde hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Arşivinde Ayıklama ve İmha İşlemleri

Arşivlik Malzemenin Ayıklanması

Madde 19- Her yıl Mart ayı içinde, Merkez Teşkilâtı ve taşra teşkilâtı kurum arşivi komisyonları, kurum arşivlerine bir önceki yıl içinde gelmiş olanlara öncelik verilmek suretiyle;

a) Kurum arşivinde muhafaza edilecekler,

b) İmha edilmesinde sakınca bulunmayanlar,

olmak üzere, arşivlik malzemeleri ikili tasnife tabi tutar.

İmha Edilecek Malzemeyle İlgili İşlemler

Madde 20- a) (Değişik: 15.04.2002 – 24727 sayılı R.G)  Bakanlık Merkez Teşkilatında, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra Bakanın, 

b) Cumhuriyet başsavcılıklarında; Cumhuriyet başsavcısının,

c) Mahkemelerde; hâkim veya başkanın,

d) Adli yargı adalet komisyonlarında; komisyon başkanının,

e) İcra ve İflas dairelerinde; icra hâkiminin,

f) Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde; ceza ve tutukevlerinin idaresiyle görevli Cumhuriyet savcısının,

g) (Mülga: 16.7.1998-23404 Sayılı R.G.)

h) Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıklarında; Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının,

ı) Devlet güvenlik mahkemelerinde; başkanın,

i) Devlet güvenlik mahkemeleri adalet komisyonlarında; komisyon başkanının,

j) Bölge idare mahkemelerinde; bölge idare mahkemesi başkanının,

k) İdare mahkemelerinde, idare mahkemesi başkanının,

l) Vergi mahkemelerinde; vergi mahkemesi başkanının,

m) İdari yargı adalet komisyonlarında; komisyon başkanının,

n) Taşra fon işlerinde; il Cumhuriyet başsavcısının,

o) Adli Tıp Kurumunda; Kurum başkanının,

ö) Adli Tıp Kurumu Başkanlığının bulunduğu yer dışında kurulmuş bulunan ihtisas daire veya şubelerinde; daire veya şube başkanlarının,

p) Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinde; Bakanlığın,

r) Adalet Meslek Lisesi Müdürlüğünde; Bakanlığın,

onayı ile kesinlik kazanır.

İmha listelerinden biri birim, diğeri kurum arşivinde muhafaza edilir. Listeler denetime hazır vaziyette on yıl süre ile saklanır.

İmha Edilecek Malzemenin Tespit Ölçüsü

Madde 21- (Değişik: 15.04.2002 – 24727 sayılı R.G) Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar  (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile her hangi bir davaya konu olan malzeme, 22'nci maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar malzemede belirtilen süre ve  mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama işlemine tabi tutulamazlar.

İmha Edilecek Malzeme

Madde 22- Merkez ve taşra teşkilâtı kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonlarınca imha edilecek malzemenin nitelikleri aşağıda gösterilmiştir.;

a) Şekil ne olursa olsun her çeşit tekit yazıları,

b) Elle, daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler,

c) Resmi veya özel her çeşit zarflar, (tarihi değeri olanlar hariç)

d) Zimmet defterleri ve havale fişleri,

e) Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar, (anket soru kağıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri gibi hazırlık dökümanları)

f) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri,

g) Esasa taallûk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar,

h) Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili birim, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları,

ı) Birim, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan, ilgili birim daire, kurum ve kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı,

i) Bir birim, daire, kurum ve kuruluş tarafından yazılan ve diğer birim, daire kurum ve kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, aslı ilgili birim, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalaaların, diğer birim ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri,

j) Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane ve dökümantasyon birimlerinde mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat veya form değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı,

k) Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları,

l) İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları,

m) Çalışma raporlarının fazla kopyaları,

n) Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar,

o) Kanun, Tüzük ve Yönetmelik icabı, belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir, yazı ve benzerleri ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklama sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar,

ö) İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikayetler,

p) Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işler meyanında, kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar,

r) Personel devam defter ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formları,

s) İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri,

ş) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış (hıfz edilmiş) başvurular ve yazılar.

t) Daireler arası mütteferrik yazışmalar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar,

u) Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,

ü) Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri,

v) İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzerleri,

y) Her türlü cari işlemlerde aktüalitesini kaybetmiş olup değersiz oldukları takdir edilenler,

z) Yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da, bürokratik gelişmeler sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vezaik ile benzerlerinden delil olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenler.

İmha Şekli

Madde 23- (Değişik: 15.04.2002 – 24727 sayılı R.G)

İmha, edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlardan ve karbon kağıdından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır.

İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması, mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Damgalama

Madde 24- Ayıklama ve imha işlemini takiben, kurum arşivine devredilen malzeme siyah ıstampa mürekkebi ve lastik damga kullanmak kaydıyla ve ilgili kurum arşivinin adını da belirtilen "....... kurum arşivi" damgası ile damgalanır. Damga, evraklarının, ön yüz sol üst köşesine, defterlerin ise, iç kapağının ön yüz sol üst köşesine ve defterlerdeki belgelerin aynı şekilde sol üst köşesine basılır. Bunlar dışında kalan diğer tür arşiv malzemesine ise, yapıştırıcı etiket üzerine basılmış damga tatbik edilir.

Malzemenin Kurum Arşivinde Ayrılması ve Yerleştirilmesi

Madde 25- Arşivlik malzeme ve arşiv malzemesi, işlem gördüğü tarihte meydana gelen teşekkül ve münasebet biçimlerine uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metotla (Provenance sistemi) ayrılır. Bu ayrılma sisteminin esası, arşivlere devredilen fonları, bütünlüklerini bozmadan asli düzeni ile bırakmaktır.

Arşivlik malzemenin işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu kurum, daire ve alt birimler, hiyerarşik bütünlük içerisinde tespit edilir. Birimlerin kendilerine ait olan evrakı bir araya getirilir.

A- Ayırma işlemleri, şu sırayı takip eder:

a) Önce, her daire ve alt birimlere ait evrak, tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır.

b) Birimlerin evrakı, işlem gördükleri tarihlerdeki teşekkül ve münasebet biçimlerine uygun şekilde bir araya getirilir.

c) Ayırma işlemi, kurumun genel idari yapı şeması tespit edildikten sonra yapılır.

d) Kesin ayırma, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından sonra yapılır.

e) Teşkilât şemasına göre, merkez teşkilâtında kurum, birim ve alt birime kadar; taşra teşkilâtında ise kurum, birim ve ilgili teşkilâtın kodlarının ayrı ayrı tespit edilmesi işlemine geçilir.

f) Taşra teşkilâtlarını, merkezdeki alt birimden ayırtetmek için, il kodu, söz konusu teşkilât kodunun önüne yazılır.

B- Kodların tespit edilmesinde ve uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulu

a) Yürürlükten kaldırıldı: 15.04.2002 – 24727 sayılı R.G)

b) (Değişik: 15.04.2002 – 24727 sayılı R.G) Yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır.

c) Evrak ve vesaikin eklerine de, aidiyeti ve bütünlüğü bozmamak için mevcut kodlama, kendi bütünlüğü içinde ayrı ayrı verilir.

d) Ayırımı yapılan evrak ve vesaikten, konu ve işlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar, ekleriyle birlikte bir araya getirilir.

e) Evraka ekli olan harita, plan, proje ve benzerleri, asıl evrak ve vesaikten ayrılmaz. Bu tür ekler, asıl evrak ve vesaik ile birlikte alınır.

f) Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır.

g) Her dosyada, evraklar 1'den başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri, kendi içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine, adet olarak kurşun kalemle yazılır.

h) Daha sonra, birimleri tespit edilmiş olan evrak ve vesaik, kendi içerisinde "gün, ay ve yıl" sırasına göre, kronolojik sıraya konur. Bu işlem yapılırken, aşağıdaki hususlar göz önüne alınır.

ı) Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrak ve vesaikin, kronolojik sıralamasında da aynı usul uygulanır.

i) Üzerinde yalnızca "ay"ı olup, günü belli olmayan evraklar, sıralamada, evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna, toplu olarak konulur.

j) Eski harfli belgelerdeki Hicri ve Rumi tarihler, Miladi tarihe çevrilerek alınır.

k) Bazı eski harfli evrak ve vesikde, tarihler, "ay" olarak üç parçaya bölünerek, "Evail", "Evasit", "Evahir" tabirleri ile kullanıldığından; "Evail" yazılı olanlar, ait oldukları ayın 10'uncu gününden sonraya, "Evasıt" yazılı olanlar, ait oldukları ayın 20'nci gününden sonraya, "Evahir" yazılı olanlar ise, ait oldukları ayın 30'uncu gününden sonraya konulur.

Üzerinde gün ve ay olmayıp, sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın en sonuna konulur.

l) Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı halde, tahmini tarihlemesi yapılan evrak da, ait oldukları yılın, ayı ve günü belli olmayan evrak arasına konulur. Tahmini tarihleme kaydı, köşeli parantez içerisinde gösterilir.

m) (Değişik: 15.04.2002 – 24727 sayılı R.G) Ayırma neticesinde,  arşiv malzemesinin ait olduğu, kurumun daire başkanlığına kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası", (Ek: 1), evrakın arka yüzünün sol üst köşesine siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasına, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası" "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.

n) "Kutu Numarası" bölümünde, evrak ve vesaikin dosyalar içerisinde konacağı kutuya verilecek müteselsil numara yazılır.

o) "Dosya Numarası" bölümüne, bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsim numara yazılır.

ö) "Evrak Sıra Numarası" bölümüne ise, her bir dosyaya yerleştirilecek evraka verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evrak 1'den başlamak üzere sıra numarası alır. "Arşiv Yer Damgası", aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından, evrakın eklerine de basılır.

p) Kodlama, "Kutu Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri, kurşun kalemle doldurulur. Boyalı, sabit, tükenmez veya mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılmaz.

r) Her bir dosya gömleği içerisinde, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek, bir "Dosya Muhteviyatı Döküm Formu" (Ek:2) konulur.

s) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için, belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği kutuların (veya klasörlerin), sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın, "Evrak Sıra Numarası" hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (Ek:3), "Dosya numarası" hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son numarası ile, ayrıca "İşlem Yılı" yazılır. Aynı şekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine de, kodlamanın "Dosya Sıra Numarası" dahil, "İşlem Yılı" kaydedilir.

Ayrıca, hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibariyle kendi arasında müteselsil numara almış olan evrak, ve vesaik için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde, "İşlem Yılı" hanesinin altına, dosya ve dolayısıyla kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrak ve vesaikin almış olduğu müteselsil numarasının başlangıç ve bitiş numaraları, aramada bir kolaylık unsuru olması bakımından kaydedilir. Bunun için, "İşlem Yılı" hanesinin altında bu numaraların yer alacağı bir boş kısım bırakılır.

t) Kutu ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir.

u) Bu tasnif sisteminde, ayırma ve tarihleme işlemi tamamlanan evrakın, envanteri hazırlanır. Bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün, mahiyeti hakkında özeti çıkarılıp fişlenir.

v) Bütün bu işlemler, daha sonra kataloglara geçirilir.

y) Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara (Ek: 4) veya klasörlere konmuş olarak, gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madeni raflarda, tasnif planına uygun olarak, bir yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir.

z) Bu yerleştirmede, raflarda, çift taraflı ranzalar da dahil soldan sağa, gözlerde ise yukarıdan aşağıya doğru teselsül eden bir sıra dahilinde yerleştirilir.

Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem, her raf grubu için tekrarlanır.

Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır. Bu tasnif sistemi, yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür ve çeşitteki malzemenin (film, fotoğraf, plak, ses ve görüntü bandı gibi) tasnifi, değişik sistem ve işlemlere göre yapılır.

Arşivlik Malzemenin Kurum Arşivinde Saklama Süresi

Madde 26- (Değişik: 16.7.1998 - 23404 Sayılı R.G.)- Arşivlik malzeme ve bu Yönetmeliğe ekli listenin kurumda saklama süreleri göz önünde tutularak, süresiz veya 10 ila 14 yıl süreyle saklanır.

Malzemenin Envanterlerinin Çıkarılması, Kataloglarının Hazırlanması

Madde 27- Kurum arşivindeki arşivlik malzemenin veya arşiv malzemesinin kullanılmasını kolaylaştırmak ve üzerinde tasarrufta bulunabilmek için envanterleri çıkarılır, katalogları hazırlanır. 

Kurum Arşivinden Yararlanma

Madde 28- Kurum arşivinden yararlanmada, bu Yönetmeliğin 5'inci maddesi hükmü uygulanır.

Ancak, kurum arşivindeki malzemenin aslı hiçbir mercie verilemez.

Arşiv Malzemesinin Devir-Teslim ve Envanter Formunun Düzenlenmesi

Madde 29- Süresiz saklanacak malzeme dosyaları hariç olmak üzere kurum arşivinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi vasfını kazanan arşivlik malzeme, "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek" olanlar şeklinde ayrılır.

Bu şekilde ayrılan arşiv malzemesi için "devir listeleri" veya "Arşiv Malzemesi Devir Teslim ve Envanter Formu" (Ek: 5) hazırlanır.

(Değişik: 15.04.2002 – 24727 sayılı R.G) Hazırlanan "devir listeleri" veya "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu", Bakanlık aracılığı ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

(Değişik: 15.04.2002 – 24727 sayılı R.G)  Arşiv malzemesi en geç bir yıl içerisinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

(Değişik: 15.04.2002 – 24727 sayılı R.G) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyen arşiv malzemesi kurum arşivinde muhafaza edilir.

(Ek:: 15.04.2002 – 24727 sayılı R.G)  Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir.

Aynı tür malzeme aynı forma kaydedilir.Değişik türde arşiv malzemesi bulunması halinde her biri için ayrı form düzenlenir.

Form üzerindeki teslim edilen arşiv malzemesinin

a) "Birim" bölümüne, arşiv malzemesini devreden birimin adı,

b) "Türü" bölümüne, dosya, defter, form, plan, program, model, fotoğraf, resim, film, plak, görüntü bandı, ses bandı, damga ve benzerleri olduğu,

c) "İşlem yılı" bölümüne, arşiv malzemesinin teşekkül ettiği yıl,

d) "Teşkilât kodu" bölümüne, her dikdörtgen içine sırasıyla kurum, birim, alt birim ve hizmet kodları; yanındaki "kutu" ve "dosya" bölümüne de kutu ve dosya numarası,

e) "Envanter sıra numarası" bölümüne, ekleri dışında, evrak teslim dönemi ile ilgili olarak, envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası,

f) "İşlem Tarihi" bölümüne, evrakın gün/ay/yıl olarak aldığı tarih,

g) "Sayı" bölümüne, evraka verilen sayı,

h) "Gizlilik Derecesi" bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı (Gizli evrak "G" kısaltılması ile gösterilir.)

ı) "Konusu" bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama,

i) "Adedi" bölümüne, dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için toplam sayfa sayısı, diğer tür belgeler için de toplam adedi,

j) "Açıklama" bölümüne, yıpranma, eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek arşiv malzemesi ile ilgili olarak yapılması gerekli açıklamalar,

k) "Evrak sıra numarası" bölümüne, evrakın dosya içindeki sıra numarası, yazılır.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 30- 26 Mart 1978 tarih ve 16239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1978 yılı Bütçe Kanununun 84'üncü Maddesinin B/I Fıkrasına Göre Adalet Bakanlığı Merkez, İller Teşkilâtı ile Adli Tıp Müessesesi Başkanlığına Ait Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Belgelerin İmha Edilmesi Hakkında Yönetmelik Yürürlükten kaldırılmıştır.

Masraflar

Madde 31- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak masraflar Bakanlıkça karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Ek  Madde 1- (15.04.2002 – 24727 sayılı R.G) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 16.05.1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Elektronik ortamlarda kaydedilen arşiv malzemesi

Ek  Madde 2- (15.04.2002 – 24727 sayılı R.G) Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerde arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası CD veya benzeri kayıt ortamlarına aktırılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır.

Eski harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Ek  Madde 3- (15.04.2002 – 24727 sayılı R.G) Bu Yönetmelik kapsamındaki merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşları elinde bulunan eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Faaliyet raporu

Ek  Madde 4- (15.04.2002 – 24727 sayılı R.G) Bakanlık yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri 8.8.2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu ile müteakip takvim yılının ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Geçici Madde 1- Ayıklama ve imha komisyonları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren itibaren bir ay içinde teşekkül ettirilir ve faaliyete geçirilir.

Bu hükme uymayan mükellefler hakkında kanuni takibata tevessül edilir.

Geçici Madde 2- Teşekkül ettirilen ayıklama ve imha komisyonları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte imha edilecek vasıf ve nitelikte olan evrak ve belgeleri tespit ile imha işleminin en kısa sürede ikmal etmek zorundadır.

Geçici Madde 3- Kurum arşivi kurulamayan yerlerde bu arşiv kuruluncaya kadar, kurum arşivinde muhafazası gereken malzeme, birim arşivlerinde ayrılacak özel kısımda saklanır. Bu halde kurum arşivinde yapılması gereken işler, birim arşivince yerine getirilir.

Kurum arşivlerinin kurulması tamamlanıncaya kadar bölge kurum arşivleri kurulabilir.

Yürürlük

Madde 32- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.


 

MERKEZ TEŞKİLÂTI

 

GÖREV BİRİMİ: MÜSTEŞARLIK

                                                                                                                                                                                                                                                           Birimde Kurumda

                                                                                                                                                                                                                                                           Saklama               Saklama

                Malzemenin Nev'i                                                                                                                                                                                                          Süresi                   Süresi

1.            Genel Müdürlükten ve müstakil daire  başkanlıklarından  gönderilen haftalık faaliyet raporları                                                              1 yıl                       10 yıl

2.            Müsteşarlık Makamınca taşra teşkilâtına, başka kurumlara ve şahıslara gönderilen yazılar ve telgraflar                                             1 yıl                       10 yıl

3.            Genel Müdürlüklerden, daire başkanlarından ve başka kurumlardan bilgi için gönderilen yazılar                                                           1 yıl                       10 yıl

4.            Haklarında kovuşturma ve disiplin soruşturması açılan hâkim ve savcıların isim listesi                                                                             1 yıl                       10 yıl

5.            Her türlü kayıtla ilgili defter ve klasörler                                                                                                                                                               3 yıl                       10 yıl

GÖREV BİRİMİ: TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI  

1.            Teftiş Dosyaları                                                                                                                                                                                                              5 yıl                       10 yıl

2.            Müfettiş ve memur zati dosyaları                                                                                                                                                                                5 yıl                       10 yıl

3.            Müfettiş maaş bordroları                                                                                                                                                                                              5 yıl                       10 yıl

4.            Her türlü kayıtla  ilgili defter ve klasörler                                                                                                                                                              3 yıl                       10 yıl

GÖREV BİRİMİ: CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

1.            Yazılı emir talepleri ile ilgili evrak                                                                                                                                                                           1 yıl                       10 yıl

2.            Yurtdışında bulunan kişilerle ilgili istinabe ve tebligat evrakı                                                                                                                            1 yıl                       10 yıl

3.            Hâkim, savcı, avukat, noter, zabıta amirleri ve atanması Bakanlıkça yapılan görevlilerle ilgili dosyalar.                                                 1 yıl                       10 yıl

4.            İşlem şikayetleri (muhabere)                                                                                                                                                                                      1 yıl                       10 yıl

5.            Basın ve izne bağlı suçlarla ilgili evrak                                                                                                                                                                    1 yıl                       10 yıl

6.            Her türlü kayıtla ilgili defter ve klasörler                                                                                                                                                               1 yıl                       10 yıl

7.            Suçluların iadesi ve hükümlü transferi dosyaları                                                                                                                                                  1 yıl                       10 yıl

8.            Vatandaşlık dosyaları                                                                                                                                                                                                   1 yıl                       10 yıl

9.            Yüksek Disiplin Kurulu dosyaları                                                                                                                                                                             2 yıl                       10 yıl

10.          Merkez Disiplin Kurulu dosyaları                                                                                                                                                                             2 yıl                       10 yıl

GÖREV BİRİMİ: HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

1.         Ölen, meslekten ayrılan veya naklen diğer bir noterliğe tayin olunan noterlerin teftiş, izin, teminat ve müteferrik dosyaları                2 yıl                       10 yıl

2.            Tayin yapılan noterliklere ait münhal dosyaları                                                                                                                                                     2 yıl                       10 yıl

3.            Bir yıl öncesine ait icra ve iflas daireleri teftiş dosyaları                                                                                                                                     2 yıl                       10 yıl

4.            Bir yıl öncesine ait Esnaf ve Sanatkar Sicil Memurluğu teftiş dosyaları                                                                                                          2 yıl                       10 yıl

5.            İşlemi biten nafaka dosyaları                                                                                                                                                                                       2 yıl                       10 yıl

6.            Uluslararası tebligatlarla ilgili dosyalar                                                                                                                                                                  2 yıl                       10 yıl

7.            Kişi ve kuruluşların İcra ve İflas Daireleri hakkındaki şikayetleri ile ilgili dosyalar                                                                                  3 yıl                       10 yıl

8.            Bir yıl öncesine ait dış ilişkilerle ilgili ölüm belgeleri klasörleri                                                                                                                     3 yıl                       10 yıl

9.            Dava ve iş takipçisi olmak istemleri reddedilenlere ait itirazlı evrak                                                                                                                5 yıl                       14 yıl

10.          Avukatlıkla ilgili müteferrik yazışma evrakı                                                                                                                                                          5 yıl                        10 yıl

11.          Ölen veya meslekten ayrılan avukatlara ait tayin ve sicil dosyaları                                                                                                                    5 yıl                       Süresiz

12.          Ölen veya meslekten ayrılan noterlere ait tayin ve sicil dosyaları                                                                                                                      5 yıl                       10 yıl

13.          Görevden ayrılan geçici yetkili noter yardımcılarının dosyaları                                                                                                                         5 yıl                       Süresiz

14.          Noterlik ücret tarifesi hazırlık çalışmaları klasörü                                                                                                                                             5 yıl                       14 yıl

15.          Yenisi yürürlüğe konulan eski işlem formülleri dosyası                                                                                                                                     5 yıl                       14 yıl

16.          Noterlik bürosu müteferrik yazışma dosyaları                                                                                                                                                       5 yıl                       Süresiz

17.          Uluslararası istinabe talepleri ile ilgili dosyalar                                                                                                                                                    5 yıl                       10 yıl

18.          Adli emanet paraları takip dosyaları                                                                                                                                                                          5 yıl                       14 yıl

19.          Beş yıl öncesine ait gelen giden evrak fiş klasörleri                                                                                                                                             5 yıl                       Süresiz

20.          Münhal noterlikleri ilan ücretleri klasörü                                                                                                                                                              1 yıl                       -

21.          Noterlik belgesi almak isteyenlere ait yazışma dosyaları                                                                                                                                     2 yıl                       -

22.          Türkiye Noterler Birliğince seçilen delegelerin                                                                                                                                                    2 yıl

öncesine ait Latin Noterler Birliğine Katılım izni kartonları                                                                                                                             2 yıl                       -

23.          İcra şikayetleri dışında kalan şikayet ve müteferrik yazışma evrakı                                                                                                                 3 yıl                       -

24.          Türkiye Noterler Birliği kongre tutanakları                                                                                                                                                          5 yıl                       -

25.          Dış ilişkilerle ilgili (azilname, ihtarname, aylık, gelir, adres tespiti gibi) yazışma dosyaları                                                                      5 yıl                       -

26.          Kanun yararına temyiz yazışma dosyaları                                                                                                                                                                5 yıl                       -

GÖREV BİRİMİ: CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.            Hükümlü ve tutuklulara verilen konferans metinleri                                                                                                                                            1 yıl                       10 yıl

2.            Terörist vasıflı hükümlülerin nakilleri hakkında yazışmalar                                                                                                                            5 yıl                       -

3.            Siyasi nitelikli hükümlüler hakkında yazışmalar                                                                                                                                                 5 yıl                       -

4.            Adli hükümlülerin nakilleri

                a) Kapalı cezaevinden istekleri doğrultusunda diğer bir kapalı cezaevine, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık

                cezaevlerinden, açık cezaevlerine nakilleri                                                                                                                                                             1 yıl                       -

                b) Kapalı ve açık cezaevlerinde bulunan hükümlerin özel ve mazeret izniyle çocuk hükümlüler ile ilgili yazışmalar                           1 yıl        -

5.            Disiplin idari, asayiş ve sağlık nedenleri ile ilgili yazışmalar                                                                                                                             5 yıl                       -

6.            Duruşma ve toplu dağıtım nedeni ile ilgili yazışmalar                                                                                                                                           2 yıl                       -

7.            Cezaevlerinin inşaat, tesis ve tamirine ait yazışmalar                                                                                                                                           5 yıl                       -

8.            Cezaevlerinin kiralama ve tefrişine ait evrak                                                                                                                                                          2 yıl                       -

9.            Hükümlü ve tutukluların öğrenim kurumlarının imtihanına girmeleri ile ilgili evrak                                                                                2 yıl                       -

10.          Bakanlıkça veya mahalli adli yargı adalet komisyonunca atanan personelin tayin,  terfi ve özlük haklarına dair evrak                        5 yıl                       Süresiz

11.          Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları                                                                                                                                                                      5 yıl                       Süresiz

12.          Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün döner sermaye bölümü ile ilgili bütçe, personel, müessese alacakları,

mizan, pirim, sermaye nakli, demirbaş, bilanço, kontrol, devir teslim, atölye ve kantine ait evrak ve dosyalar                                         5 yıl                       14 yıl

13.          Hükümlü ve tutuklular hakkında istatistiki bilgileri taşıyan evrak                                                                                                                  5 yıl                       Süresiz

14.          Yürürlükten kalkmış bulunan Bakanlık genelgeleri                                                                                                                                           5 yıl                       Süresiz

15.          Uygulamadan kalkmış projeler ve bunlarla ilgili belgeler                                                                                                                                    5 yıl                       Süresiz

16.          Personelin gizli ve açık sicilleri                                                                                                                                                                                5 yıl                       101 Yıl

17.          Personelin özlük dosyaları                                                                                                                                                                                          5 yıl                       Süresiz

18.          İnfaz kurumları ile tutukevlerine ait haritalar                                                                                                                                                       5 yıl                       Süresiz

19.          Milletlerarası anlaşmalar                                                                                                                                                                                            5 yıl                       Süresiz

20.          Cezaevi binalarının inşaatı ile ilgili dosyalar                                                                                                                                                          5 yıl                       Süresiz

21.          Kriminoloji çalışmaları ve patronaj işleri ile ilgili dosyalar                                                                                                                                5 yıl                       Süresiz

22.          Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili mütalaa dosyaları                                                                                                                                     5 yıl                       Süresiz

23.          Her türlü kayıtla ilgili defter ve klasörler                                                                                                                                                               5 yıl                       10 yıl

24.          Cezaevlerinde inceleme, araştırma yapanlar tarafından verilen inceleme ve araştırma evrakı                                                                    5 yıl                       10 yıl

25.          Tasfiye edilen cezaevlerine ait tasfiye dosyaları                                                                                                                                                      5 yıl                       14 yıl

26.          Hükümlü ve tutukluların giyim, kuşam, yatak iaşe masrafları ile ilgili muhabere evrakı                                                                            1 yıl                       -

27.          Merkez ve taşra teşkilâtının kadro isteklerine ait muhabere evrakı                                                                                                                 1 yıl                       -

28.          Kitap alım satımları ile ilgili muhabere evrakı                                                                                                                                                       1 yıl                       -

29.          Her çeşit tekit yazıları                                                                                                                                                                                                  1 yıl                       -

30.               Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar

 (anket soru kağıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait  yazışmalar ve benzeri hazırlık dökümanları)            1 yıl                       -

31.          Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri                                                                                      1 yıl                       -

32.          Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar.                                   1 yıl                       -

33.          Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili birim, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor,  genelge ve

 benzerlerinin fazla kopyaları                                                                                                                                                                                                     1 yıl                       -

34.          Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamam-

                lanmış yazışmalardan, sonucu alınan ve işlemi tamamlanmamış yazışmaların kopyaları                                                                             1 yıl                       -

35.          İşlemi tamamlanmamış bütçe teklif yazıları                                                                                                                                                            1 yıl                       -

36.          Çalışma raporları                                                                                                                                                                                                          1 yıl                       -

37.          Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar                                                                                                1 yıl                       -

38.          Bilgi için gönderilmiş yazılar                                                                                                                                                                                     1 yıl                       -

39.          Personel izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formları                                                                                                  1 yıl                       -

40.          Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış (Hıfzedilmiş) başvurular ve yazılar                                                                                1 yıl                       -

41.          Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları                                                                                                                     1 yıl                       -

42.          Eski hükümlülerin iş ve kredi talepleri ile ilgili evrak ve dosyalar                                                                                                                    5 yıl                       Süresiz

43.          Personel hakkında şikayetlere dair evrak                                                                                                                                                               5 yıl                       -

44.          Genel şikayetlerle ilgili evrak                                                                                                                                                                                    5 yıl                        -

45.          2548 sayılı Kanunla toplanan yiyecek karşılığı paralar ile bunların sarfına ilişkin evrak                                                                          5 yıl                       -

46.          Bakanlık birimleri ile ve diğer Bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışma evrakı                                                                          5 yıl                       -

47.          Türkiye Büyük Millet Meclisinin yazılı ve sözlü soru cevaplarına ilişkin dosyalar                                                                                       5 yıl                       -

48.               Cezaevlerine hükümlü sevkleri için alınan ring arabaları taşıtlar ve bunların tamirleri, kiralanması ile ilgili dosyalar                     5 yıl                       -

49.          Ülkemiz ve yabancı memleketler cezaevlerinde çıkan hadiselere ait basın-yayın küpürlerine ait dosyalar                                              5 yıl                       -

50.          Demirbaş eşyalar ile ilgili yazışma evrakı                                                                                                                                                               5 yıl                       -

51.          İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri                 5 yıl                       -

GÖREV BİRİMİ: ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.            İstatistik bilgi formları                                                                                                                                                                                                 1 yıl                       -

2.            Kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile yapılan yazışmalar                                                                                                                                 2 yıl                       -

3.            Her türlü kayıtla ilgili defter ve klasörler                                                                                                                                                               1 yıl                       -

4.            Tercüme ile ilgili evrak                                                                                                                                                                                                1 yıl                       -

5.            Af Kanunu ve / veya mahkemelerce silmeyi sonuçlandıran düzenleme ve / veya kararlar                                                                             1 yıl                       -

6.            Bütçe, muhasebe, satın alma ve ihaleler ile ilgili evrak                                                                                                                                         2 yıl                       10 yıl

7.            Mahkemelerce verilen silme kararları                                                                                                                                                                     2 yıl                       -

8.                   Mevzuatına göre Genel Müdürlüğe gelen bildirim belgelerine dayanarak, bilgisayar ortamına aktarılan

Mahkemece kayıtlar (Bunlarla ilgili basılı belgeler hariç). verilecek

                                               Çıkartma              -

                                               kararına kadar

9.            Adli Sicil Veri tabanına girişi yapılan ceza tali karar ve yerine getirme fişleri                                                                                                  1 yıl                                        -

GÖREV BİRİMİ:KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.            Planlama dosyaları                                                                                                                                                                                                        3 yıl                       10 yıl

2.            Milletlerarası (ikili veya çok taraflı) sözleşme dosyaları                                                                                                                                      3 yıl                       Süresiz

3.            Mütalaa dosyaları (Başbakanlık, diğer Bakanlıklar ve Bakanlık birimleri arasında)                                                                                   5 yıl                       14 yıl

4.            Tetkik hâkimleri ve memurların özlük dosyaları                                                                                                                                                  5 yıl                       14 yıl

5.            Kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin dosyalar                                                                                                                                                           5 yıl                       Süresiz

6.            Tüzük tasarılarına ilişkin dosyalar                                                                                                                                                                           5 yıl                       Süresiz

7.            Yönetmelik tasarılarına ilişkin dosyalar                                                                                                                                                                  5 yıl                       Süresiz

8.            Temel kanunlarla ilgili komisyon çalışmalarına ilişkin dosyalar                                                                                                                      Süresiz                 -

9.            Her türlü kayıtla ilgili defter ve klasörler                                                                                                                                                               3 yıl                       10 yıl

GÖREV BİRİMİ:PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

1.            2 yıl öncesine ait not fişleri ve iş cetvelleri ile Yargıtay'dan gelen not iptalleri hakkındaki yazışma evrakı                                            1 yıl                       10 yıl

2.            Bakanlık Merkez Teşkilâtında, yıllık personel faaliyetlerini gösterir çizelgeler.                                                                                         5 yıl                       10 yıl

3.            İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirilen personel durum çizelgesi                                                                                                                         1 yıl                       10 yıl

4.            Her türlü vize cetvelleri                                                                                                                                                                                                5 yıl                       14 yıl

5.            Kararname klasörleri                                                                                                                                                                                                   5 yıl                       14 yıl

6.            Müşterek kararname asıllarına ait klasörler                                                                                                                                                         5 yıl                       Süresiz

7.            İdari yargıda açılan Bakanlığın taraf olduğu dava dosyalarından kesinleşenler                                                                                              5 yıl                       Süresiz

8.            Tüm teşkilâta ait muhtelif kadro durum defterleri                                                                                                                                                 5 yıl                       Süresiz

9.            Muhtelif onay klasörleri                                                                                                                                                                                              5 yıl                       10 yıl

10.          2802 sayılı Kanunun 114'üncü maddesi uyarınca hizmet gereği başka mahallere atananlara ait klasörler                                            5 yıl        Ölüm veya yaş Hadd

11.          Başka kurum ve ünitelerden alınan görüş yazıları                                                                                                                                                5 yıl                       Süresiz

12.          Sıkıyönetimle ilgili olarak görevine son verilenlere ilişkin klasörler                                                                                                              5 yıl                       Süresiz

13.          Merkez memurları sınavında kazanamayanların sınav evrakı                                                                                                                            1 yıl                       10 yıl

14.          Resmi Gazete yoluyla yapılan ilanlarla ilgili dosyalar                                                                                                                                           1 yıl                       -

15.               Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun karar defterleri, kartonları ile İtirazları İnceleme Kurulunun

karar defterleri ve kartonları                                                                                                                                                                                                     5 yıl                       Süresiz

16.          Mahkemelere ait iş cetvelleri                                                                                                                                                                                      5 yıl                       Süresiz

17.          Kadro bürosunca yürütülen kurumlararası muhtelif cetveller                                                                                                                            5 yıl                       10 yıl

18.          Teşkilât defterleri                                                                                                                                                                                                         5 yıl                       Süresiz

19.          Muhasebe ve Mal Müdürlükleri ile yapılan, vizeli kadrolarla ilgili yazışmalar, fişler ve defterler                                                             1 yıl                       10 yıl

20.          2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununda önceki Adli Tıpla ilgili işlem ve dosyalar                                                                                       -                              Süresiz

21.          Sözleşmeli personelden sözleşmesi sona erenlerin dosyaları                                                                                                                              5 yıl                       Süresiz

22.          Mahsus kanunlarına göre yapılan genel intibaklara ait cetveller                                                                                                                       5 yıl                       10  yıl

bulunan Toprak ve Tapulama Mahkemesine ait dosyalar                                                                                                                                                      -                              Süresiz

24.          2992 sayılı Bakanlık Teşkilât Kanunundan önceki teşkilâtlanmaya dair dosyalar                                                                                        -                              Süresiz

25.          Genel Müdürlük faaliyet raporları, dosyaları                                                                                                                                                          5 yıl                       10 yıl

26.          Disiplin cezalarının silinmesine ilişkin Kurul karar defterleri ve klasörleri                                                                                                 5 yıl                       Süresiz

27.               Yurtdışına gönderilen Hâkim ve Savcıların yurtdışı aylık bordroları ile ilk maaşlarının avans olarak

 ödenmesine ilişkin onaylar ve bu konuda Merkez Bankası ile yapılan yazışmalar                                                                                                        5 yıl                       10 yıl

28.          Gelen ve giden evrakla ilgili kayıt defterleri                                                                                                                                                           3 yıl                       Süresiz

29.          Gizli ve açık sicil ile şahsi dosyalar                                                                                                                                                                           Gör.Bul.                101 yıl  

30.          Aylık nöbetçi amirleri ile kat nöbetçi çizelgeleri                                                                                                                                                   1 yıl                       -

31.          Hâkim ve Savcılar ile icra memurları kararname taslakları                                                                                                                               5 yıl                       10 yıl

32.          Müfettiş hal kağıtları ile ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığından gelen yazılar                                                                                      1 yıl                       -

33.          Ula dosyaları                                                                                                                                                                                                                   1 yıl                       -

34.          Adli tatil dosyaları                                                                                                                                                                                                         2 yıl                       -

35.          Ataması Bakanlıkça yapılan personelin sınavı ile ilgili ilan, liste, tutanak ve her türlü evrakı                                                                   1 yıl                       -

36.          Birimler arasında yapılan yazışmalara ait klasörler                                                                                                                                             1 yıl                       -
 

37.          Mahallinden istenen iş cetvelleri formları                                                                                                                                                               1 yıl                       -

38.          Hâkim ve Savcı adayları kur'a listeleri                                                                                                                                                                     1 yıl                       -

39.          Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gündem dosyaları                                                                                                                                      5 yıl                       -

40.          Ceza işleri Genel Müdürlüğü ile yapılan şikayetlerle ilgili yazışma kartonları                                                                                             1 yıl                       -

41.          Müteferrik işler yazışma kartonları                                                                                                                                                                         1 yıl                       -

42.          Taşra personeline ait tahsis klasörleri                                                                                                                                                                     5 yıl                       101 yıl

43.          Bakanlık taşra teşkilâtı genelge ve muhabere kartonları ile yürürlükten kalkmış bulunan genelgeler                                                  5 yıl                       Süresiz

GÖREV BİRİMİ:                ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI

                                

1.            Araştırma bulgu ve belgeleri                                                                                                                                                                                       2 yıl                       10 yıl

2.            Adalet Bakanlığı tarihçesi                                                                                                                                                                                           2 yıl                       10 yıl

3.            Her türlü kayıtla ilgili defter ve klasörler                                                                                                                                                               3 yıl                       10 yıl

4.            Bakanlık yıllık çalışma programı araştırma ve değerlendirme belgeleri                                                                                                         5 yıl                       -

GÖREV BİRİMİ:EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI     

1.            P.T.T. alındı kağıtları, havale fişleri                                                                                                                                                                          1 yıl                       10 yıl

2.            Personelle ilgili yazışma dosyaları                                                                                                                                                                            3 yıl                       10 yıl

3.            Her türlü yazışma evrakı                                                                                                                                                                                             3 yıl                       10 yıl

4.            Yürürlükten kalkmış bulunan genelgeler                                                                                                                                                               3 yıl                       Süresiz

5.            Her türlü kayıtla ilgili defter ve klasörler                                                                                                                                                               3 yıl                       10 yıl

6.             Yargı Mevzuatı Bülteninin yayınlanmasına kaynak olan her türlü evrak ve yazışmalar                                                                                      3 yıl                        10 yıl

GÖREV BİRİMİ:İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1.            Başbakanlık ve Bakanlık birimlerine ait yürürlükten kalkmış bulunan genelgeler                                                                                     1 yıl                       Süresiz

2.            Basılı kağıt esas defterleri ve talep dosyaları                                                                                                                                                          1 yıl                       10 yıl

3.            Tahakkuk evrakı                                                                                                                                                                                                           1 yıl                       10 yıl

4.            Bakanlık merkez ve ek binalarının, sosyal tesislerin,  adliye binalarının, lojmanların alım ve yapımı ile taşınır

                mallar ve hizmet alımlarına ait evrak                                                                                                                                                                        5 yıl                       Süresiz

5.            Her türlü kayıtla ilgili defter ve klasörler                                                                                                                                                               3 yıl                       10 yıl

6.            Maaş defterleri                                                                                                                                                                                                               5 yıl                       Süresiz

7.            Maaş bordroları ve ekleri                                                                                                                                                                                             5 yıl                       -

8.            Maaş ödeme fişleri                                                                                                                                                                                                         1 yıl                       -

9.            Tasarrufu teşvik bordroları                                                                                                                                                                                         5 yıl                       14 yıl

10.          Vergi iade zarfları ile fiş ve faturaları                                                                                                                                                                      5 yıl                       -

11.          Merkez Saymanlığı ve Bütçe Dairesi ile ilgili yazışmalar dosyası                                                                                                                     5 yıl                       -

12.          İcra Dairelerince gönderilen haciz evrakı                                                                                                                                                               5 yıl                       -

13.          Kredili kömür satışları ile ilgili dosya                                                                                                                                                                      1 yıl                       -

GÖREV BİRİMİ:SAVUNMA SEKRETERLİĞİ  

1.            Personel kadro mevcudu askerlik durum raporları                                                                                                                                               1 yıl                       Süresiz

2.            Alınmış erteli kadro çizelgeleri                                                                                                                                                                                 1 yıl                       10 yıl

3.            Yıllık faaliyet raporları                                                                                                                                                                                                1 yıl                       10 yıl

4.            Personel erteleme ihtiyaç ve ikmal planı                                                                                                                                                                  5 yıl                       14 yıl

5.            Araç erteleme ihtiyaç ve ikmal planı                                                                                                                                                                         5 yıl                       14 yıl

6.            Denetleme sonuç raporları                                                                                                                                                                                          5 yıl                       14 yıl

7.            Her türlü kayıtla ilgili defter ve klasörler                                                                                                                                                               3 yıl                       10 yıl

8.            Aylık nöbet listeleri                                                                                                                                                                                                      1 yıl                       -

9.            Günlük devam çizelgeleri                                                                                                                                                                                            1 yıl                       -

10.          Müteferrik işler yazışma kartonları                                                                                                                                                                         1 yıl                       -

11.          Nöbet defteri                                                                                                                                                                                                                    1 yıl                       -

12.          İzin onayları, hasta vizite kağıtları                                                                                                                                                                            1 yıl                       -

GÖREV BİRİMİ:ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                          

1.            Seyahat denetleme dosyası                                                                                                                                                                                           1 yıl                       10 yıl

2.            Genel Müdürlük ve müstakil daire başkanlıklarından iş takipleri için gönderilen yazılar                                                                          1 yıl                       10 yıl

3.            Bakanlık Makamınca kurum ve kuruluşlara, şahıslara gönderilen yazılar ve telgraflar                                                                             1 yıl                       10 yıl

4.            Her türlü kayıtla ilgili defter ve klasörler                                                                                                                                                               3 yıl                       10 yıl

GÖREV BİRİMİ:BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

1.            Süreli hizmete ait Bakanlık ve Müsteşarlık onayları                                                                                                                                            5 yıl                       Süresiz

2.            Süreli hizmete ait Bakanlık ve Müsteşarlık onayları ve memurların özel dosyaları                                                                                      5 yıl                       Süresiz

3.            Her türlü kayıtla ilgili defter ve klasörler                                                                                                                                                               5 yıl                       10 yıl

4.            Genel müdürlüklerden daire başkanlıklarından, basın organlarından resmi kurumlardan, şahıslardan yayınlanmak üzere gönderilen yazılar           1 yıl        -

5.            Tekzipler                                                                                                                                                                                                                         1 yıl                       -

6.            Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                    1 yıl                       -

7.            Genel müdürlüklere, daire başkanlıklarına, basın organlarına, basın mensuplarına, şahıslara yazılan yazılar                                     5 yıl                       -

8.            Yayınlanmış olan yazılar                                                                                                                                                                                              5 yıl                       -

9.            Film ve resimler                                                                                                                                                                                                             5 yıl                       -

GÖREV BİRİMİ:FON BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜ          

1.            Yönetim Kurulu karar defteri                                                                                                                                                                                     5 yıl                       14 yıl

2.            Muhasebe kayıt defterleri                                                                                                                                                                                            5 yıl                       14 yıl

3.            Harcama belgeleri                                                                                                                                                                                                         5 yıl                       14 yıl

4.            Çek koçanları                                                                                                                                                                                                                 5 yıl                       14 yıl

5.            Makbuz dip koçanları                                                                                                                                                                                                   5 yıl                       14 yıl

6.            Karteks kartları                                                                                                                                                                                                            5 yıl1                     4 yıl

7.            Taşradan gelen talep yazıları                                                                                                                                                                                      5 yıl                       10 yıl

8.            Fon saymanlıklarından gelen yazılar                                                                                                                                                                        1 yıl                       10 yıl

9.            Her türlü kayıtla ilgili diğer defter ve klasörler                                                                                                                                                     5 yıl                       14 yıl

TAŞRA TEŞKİLÂTI

 

GÖREV BİRİMİ: CUMHURİYET SAVCILIKLARI

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN

 

Bütün kayıtların kapatılmasından sonra hazırlık defteri,  esas defteri, arama defteri, istinabe defteri, zapt olunan eşya defteri,

suç eşyası, esas defteri                                                                                                                                                                                                                 5 yıl                       Süresiz

2.            İlâmat defteri                                                                                                                                                                                                                   5 yıl                       Süresiz

3.            Amme alacakları defteri                                                                                                                                                                                               5 yıl                       Süresiz

4.            Kasa defteri                                                                                                                                                                                                                     5 yıl                       Süresiz

5.            Kasa ve yol giderleri tazminatı defteri                                                                                                                                                                       5 yıl                       Süresiz

6.            Harç ve cezaevi yapı pulları, yevmiye defteri                                                                                                                                                            5 yıl                       Süresiz

7.            Harç pulu ve kıymetli evrak zimmet defteri                                                                                                                                                             5 yıl                       Süresiz

8.            Kıymetli evrak eşya defteri                                                                                                                                                                                          5 yıl                       Süresiz

9.            Her türlü muhabere ve zimmet defteri                                                                                                                                                                       5 yıl                       10 yıl

10.          Takipsizlik karar kartonları                                                                                                                                                                                      5 yıl                       Süresiz

11.          İddianame karar kartonu                                                                                                                                                                                             5 yıl                       Süresiz

12.          Görevsizlik ve yetkisizlik karar kartonu                                                                                                                                                                 5 yıl                        Süresiz

13.          Fezleke kartonu                                                                                                                                                                                                             5 yıl                       Süresiz

14.          Yürürlükten kalkmış bulunan genelgeler kartonu                                                                                                                                               5 yıl                       10 yıl

15.          İşlemi tamamlanmış emanet makbuzları kartonu                                                                                                                                                   5 yıl                       10 yıl

16.          Suç eşyasının zor alımına dair karton                                                                                                                                                                      5 yıl                       10 yıl

17.          Suç eşyasının geri verilmesine dair karton                                                                                                                                                             5 yıl                       10 yıl

18.          Her türlü sarf evrakı kartonları                                                                                                                                                                                 5 yıl                       10 yıl

19.          Faizlerle ikramiyelerin ve zor alımına karar verilen paraların hazineye yatırıldığına dair makbuz kartonu                                          5 yıl                       10 yıl

20.          Terkin edilen demirbaş eşya kartonu                                                                                                                                                                        5 yıl                       10 yıl

21.          Demirbaş eşya iade kartonu                                                                                                                                                                                        5 yıl                       10 yıl

22.          İnfaza ara verme karar kartonu                                                                                                                                                                                  5 yıl                       10 yıl

23.          İş cetvelleri kartonu                                                                                                                                                                                                      5 yıl                       10 yıl

24.          PTT irsaliye kartonu                                                                                                                                                                                                    5 yıl                       10 yıl

25.          Maaş bordrosu kartonu                                                                                                                                                                                                5 yıl                       10 yıl

26.          Harç pulu makbuzları kartonu                                                                                                                                                                                   5 yıl                       10 yıl

27.          Personel hakkındaki yazışmalar kartonu                                                                                                                                                                5 yıl                       10 yıl

28.          Denetim görmüş ve takipsizlikle sonuçlanmış hazırlık evrakı                                                                                                                           5 yıl                       10 yıldan aşağı

                                                                                                                                                                                                                                                                          olmamak üzere zamanaşımı  

29.          Şahıs emeklilik fişleri                                                                                                                                                                                                 5 yıl                       Süresiz

30.          Konut edindirme ve tasarruf kesintileri defter ve listeleri                                                                                                                                   5 yıl                       Süresiz

31.          Cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve icra daireleri ve diğer adalet dairelerine ait kullanılmış tahsilat ve reddiyat

                makbuzları                                                                                                                                                                                                                      5 yıl                       10 yıl

32.          Genel icmal ve ayniyat cetvelleri                                                                                                                                                                                 2 yıl                       10 yıl

33.          Her türlü kayıtla ilgili diğer defter ve kartonlar                                                                                                                                                    5 yıl                       10 yıl

                KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL ETMEYECEK OLAN

1.            İnfazın tehirine dair karar kartonu                                                                                                                                                                           5 yıl                       -

2.            Değişik işler kartonu                                                                                                                                                                                                   5 yıl                       -

3.            Gelen-giden yazışmalar kartonu                                                                                                                                                                                5 yıl                       -

4.            Vergi iade zarfları kartonu                                                                                                                                                                                         5 yıl                       -

5.            Zaman aşımı dolmuş tecil kararları                                                                                                                                                                          5 yıl                       -

6.            Benzin sarf defteri ve tesellüm fişleri                                                                                                                                                                       3 yıl                       -

7.            Taşıt görev formları                                                                                                                                                                                                      3 yıl                       -

8.            Maaş tevzi listesi kartonu                                                                                                                                                                                            2 yıl                       -

9.            Adli Sicil Veri tabanına girişi yapılan ceza, tali karar ve yerine getirme fişleri                                                                                             1 yıl                       -

                                                      

GÖREV BİRİMİ: CEZA MAHKEMELERİ KURUM ARŞİVİNE

                                               İNTİKAL EDECEK OLAN                 

1.            Mahkumiyet kararı verilmek suretiyle sonuçlanan ve;

Ölüm cezası, ağır hapis cezası veya 1 yıl veya daha  fazla hapis cezasıyla ilgili olan veya zimmet, ihtilas,  irtikap, rüşvet,

inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma,

 ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile ilgili bulunan davalara ait dosyalar.                          5 yıl                       Süresiz

b-            Yukarıdaki (a) bendi dışında kalan davalarla ilgili olan dosyalar                                                                                                                        5 yıl                       14 yıl

2.            Haksız tutuklamadan mütevellit tazminat dosyaları                                                                                                                                               5 yıl                       10 yıl

3.            Cürümlerle ilgili olup, dava zaman aşımı dolan dosyalar, beraate ilişkin dosyalar, düşmeye ilişkin dosyalar, ortadan

                kaldırmaya ilişkin dosyalar                                                                                                                                                                                         5 yıl                       14 yıl

4.            Kabahatlerle ilgili olup; dava zaman aşımı dolan dosyalar, beraate ilişkin dosyalar, düşmeye ilişkin dosyalar, ortadan

                kaldırmaya ilişkin dosyalar                                                                                                                                                                                         3 yıl                       10 yıl

5.            Bütün kayıtların kapanmasından sonra esas defteri, temyiz defteri, istinabe defteri                                                                                     5 yıl                       Süresiz

6.            Muhabere ve zimmet  defteri                                                                                                                                                                                        5 yıl                       10 yıl

7.            Değişik işler defteri                                                                                                                                                                                                      5 yıl                       Süresiz

8.            Karar kartonları                                                                                                                                                                                                            5 yıl                       Süresiz

9.            Her türlü kayıtla ilgili diğer defter ve kartonlar                                                                                                                                                    3 yıl                       10 yıl

1.            Karar defteri                                                                                                                                                                                                                   5 yıl                       -

 

GÖREV BİRİMİ: HUKUK MAHKEMELERİ

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN  

1.            Türk Kanunu Medenisinin 26, 31, 42, 71, 73, 88, 95, 159, 161, 162, 164, 169, 173, 175, 176, 177, 179, 261, maddesi ile ilgili dava dosyaları 5 yıl     14 yıl

2.            Alacak ve tazminat dava dosyaları                                                                                                                                                                              5 yıl                       14 yıl

3.            İş mahkemelerinin görevlerine giren dava dosyaları                                                                                                                                             5 yıl                       14 yıl

4.            Kamulaştırmadan doğan bedel dava dosyaları                                                                                                                                                          5 yıl                       14 yıl

5.            Kira akdinden doğan davalara ilişkin dosyalar                                                                                                                                                        5 yıl                       14 yıl

6.            Nüfus kayıt tashih dava dosyaları                                                                                                                                                                               5 yıl                       14 yıl

7.            Boşanma ve velayetle ilgili dava dosyaları                                                                                                                                                                 5 yıl                       14 yıl

8.            Vesayet dairesinin karar ve işlemleri ile ilgili dosyalar  (Vesayet, kayyumluk veya kanuni müşavirlik durumunun

                sona erdiği tarihten itibaren)                                                                                                                                                                                      5 yıl                       14 yıl

9.            Açılmamış sayılmasına karar verilen dosyalar                                                                                                                                                       5 yıl                       14 yıl

10.          İzaleyi şuyu satış dosyası                                                                                                                                                                                             5 yıl                       Süresiz

11.          Yukarıda sayılanlar dışındaki dava dosyaları                                                                                                                                                          5 yıl                       Süresiz

12.          Bütün kayıtları kapanmasından sonra esas defteri, temyiz defteri, değişik işler ve istinabe defteri, tereke ve

                vesayetle ilgili defterler, satış esas defteri                                                                                                                                                               5 yıl                        Süresiz

13.          Kasa defteri                                                                                                                                                                                                                     5 yıl                       Süresiz

14.          Harç ve cezaevi pulu satış ve yevmiye defterleri                                                                                                                                                      5 yıl                       Süresiz

15.          Kıymetli evrak ve eşya defteri                                                                                                                                                                                     5 yıl                       Süresiz

16.          Karar kartonları                                                                                                                                                                                                            5 yıl                       Süresiz

17.          Yukarıda sayılanlar dışındaki defter ve kartonlar                                                                                                                                                  5 yıl                       10 yıl

                KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL ETMEYECEK OLAN

1.            Değişik işlerle ilgili dosyalar                                                                                                                                                                                     5 yıl                       -

 

GÖREV BİRİMİ: İCRA TETKİK MERCİİ HÂKİMLİĞİ

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN

1.            Konkordato dosyaları                                                                                                                                                                                                    5 yıl                       10 yıl

2.            İhalenin feshine ilişkin dosyalar                                                                                                                                                                                3 yıl                       10 yıl

3.            İstihkak davalarına ait dosyalar                                                                                                                                                                                  3 yıl                       10 yıl

4.            Tahliye dosyaları                                                                                                                                                                                                            3 yıl                       10 yıl

5.            İtiraz dosyaları                                                                                                                                                                                                               3 yıl                       10 yıl

6.            Şikayet dosyaları                                                                                                                                                                                                           3 yıl                       10 yıl

7.            Ceza davaları dosyaları                                                                                                                                                                                                 3 yıl                       10 yıl

8.            Bütün kayıtların kapanmasından sonra esas defterleri, temyiz defteri, değişik işler ve istinabe defteri                                                   5 yıl                       Süresiz

9.            Karar kartonları                                                                                                                                                                                                            3 yıl                       10 yıl

10.          Yukarıda sayılanlar dışındaki defter ve kartonlar                                                                                                                                                  5 yıl                       10 yıl

 

GÖREV BİRİMİ: ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARI

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN  

1.            Noterliklerle ilgili dosya                                                                                                                                                                                              5 yıl                       10 yıl

2.            Personele ait gizli ve açık sicil dosyaları                                                                                                                                                                 5 yıl                       10 yıl

3.            Avukat ve hâkim stajyerlerine ait staj dosyaları                                                                                                                                                     3 yıl                       10 yıl

4.            Personele ait personel sicil defteri                                                                                                                                                                            5 yıl                       Süresiz

5.            Stajyerlere ait kayıt defterleri                                                                                                                                                                                    5 yıl                       Süresiz

6.            Karar kartonları                                                                                                                                                                                                            5 yıl                       Süresiz

                KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL ETMEYECEK OLAN

1.            Lojmanlara ait dosya                                                                                                                                                                                                     5 yıl                       -

2.            O yerdeki görevinden ayrılan hâkimlere ait şahsi dosyalar                                                                                                                                 2 yıl                       -

3.            Avukatların inzibatı muamelesine (Geçmiş yıllara) ait dosya                                                                                                                              2 yıl                       -

4.            Kazanamayanlara ait sınav evrakı                                                                                                                                                                              5 yıl                       -

5.            Yukarıda sayılanlar dışındaki defter ve kartonlar                                                                                                                                                  5 yıl                       -

GÖREV BİRİMİ: İCRA VE İFLAS DAİRELERİ

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN  

1.            Taşınmaz malların satışına dair icra ve iflas takip dosyaları                                                                                                                               5 yıl                       Süresiz

2.            Yukarıda gösterilen takip dosyaları dışında kalan ve müstenidi ne olursa olsun icra ve iflas takip dosyaları                                          3 yıl                       10 yıl

3.            Bütün kayıtların kapanmasından sonra esas defteri istinabe defteri                                                                                                                 5 yıl                       Süresiz

4.            Harç ve cezaevi yapı pulu satış ve yevmiye defteri                                                                                                                                                   5 yıl                       Süresiz

5.            Kasa ve yol giderleri kayıt defteri ile kıymetli evrak ve  eşya defteri                                                                                                                 5 yıl                       Süresiz

6.            Harç ve cezaevi yapı pulu kartonları                                                                                                                                                                          5 yıl                       10 yıl

7.            Yukarıda sayılanlar dışındaki defter ve kartonlar                                                                                                                                                  5 yıl                       10 yıl

8.            İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 102 maddesindeki evrak ve makbuzlar                                                                                                   5 yıl                       10 yıl

                Not; Kurum arşivine intikal etmeyecek malzeme yoktur.

 

GÖREV BİRİMİ: CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN  

1.            Personel yazışma dosyaları ile özlük dosyaları                                                                                                                                                       5 yıl                       14 yıl

2.            Tahliye kararları, infaz dosyaları                                                                                                                                                                               5 yıl                       14 yıl

3.            İhale evrakları ve dosyaları                                                                                                                                                                                          5 yıl                       14 yıl

4.            Cezaevi İşyurtlarında istihdam edilen işçilere ait personel dosyaları                                                                                                                5 yıl                       Süresiz

5.            Demirbaş İcmal dosyaları                                                                                                                                                                                             5 yıl                       Süresiz

6.            Hükümlü ve tutuklu defterleri                                                                                                                                                                                    5 yıl                       Süresiz

7.            Tahliye defteri                                                                                                                                                                                                                5 yıl                       14 yıl

8.            Yoklama defteri                                                                                                                                                                                                              5 yıl                       14 yıl

9.            Ekmek ve yiyecek tevzi defteri                                                                                                                                                                                    5 yıl                       14 yıl

10.          Ambar defteri (Defteri kebir ve muavin defteri)                                                                                                                                                      5 yıl                       14 yıl

11.          Amme alacakları defteri                                                                                                                                                                                               5 yıl                       Süresiz

12.          Hükümlü ve tutuklulara ait emanet para ve eşya defteri                                                                                                                                        5 yıl                       Süresiz

13.          Cezaevi yapı pulu ve yevmiye defteri                                                                                                                                                                           5 yıl                       Süresiz

14.          Kasa defteri                                                                                                                                                                                                                     5 yıl                       Süresiz

15.          Muhasebe defteri                                                                                                                                                                                                            5 yıl                       Süresiz

16.          Yevmiye esas defteri (Defteri kebir)                                                                                                                                                                          5 yıl                       Süresiz

17.          İşyurdu kasa defteri                                                                                                                                                                                                      5 yıl                       Süresiz

18.          Mamül eşya ambar defteri                                                                                                                                                                                            5 yıl                       Süresiz

19.          Kantin defteri                                                                                                                                                                                                                  5 yıl                       Süresiz

20.          Umumi masraflar defteri                                                                                                                                                                                              5 yıl                       Süresiz

21.          Müessese borçları defteri                                                                                                                                                                                            5 yıl                       Süresiz

22.          Müessese alacakları defteri                                                                                                                                                                                        5 yıl                       Süresiz

23.          İşyurdu demirbaş defteri                                                                                                                                                                                              5 yıl                       Süresiz

24.          Demirbaş amortismanları icmal defteri                                                                                                                                                                    5 yıl                       Süresiz

25.          Sermaye defteri                                                                                                                                                                                                              5 yıl                       Süresiz

26.          Kar ve zarar defteri                                                                                                                                                                                                       5 yıl                       Süresiz

27.          Gelirler defteri                                                                                                                                                                                                               5 yıl                       Süresiz

28.          Şubeler defteri                                                                                                                                                                                                                5 yıl                       Süresiz

29.          Atölyeler defteri                                                                                                                                                                                                             5 yıl                       Süresiz

30.          Hükümlü izin defteri                                                                                                                                                                                                     5 yıl                       10 yıl

31.          Hükümlü, tutuklu ve personel vizite defteri                                                                                                                                                             5 yıl                       10 yıl

32.          Banka defteri                                                                                                                                                                                                                  5 yıl                       10 yıl

33.          Hükümlü ve tutuklu öğrenci kütük defteri                                                                                                                                                              5 yıl                       Süresiz

34.          Mutemet defteri                                                                                                                                                                                                              5 yıl                       14 yıl

35.          İdare ve disiplin kurulu kararları ve defterleri                                                                                                                                                       5 yıl                       14 yıl

36.          Yukarıda sayılanlar dışındaki defterler ve dosyalar                                                                                                                                               5 yıl                       14 yıl

37.          Çek koçanları                                                                                                                                                                                                                 5 yıl                       10 yıl

38.          Havale emirleri                                                                                                                                                                                                               5 yıl                       10 yıl

39.          Hükümlü bordroları ve puantaj cetveli                                                                                                                                                                      5 yıl                       10 yıl

40.          Döner sermaye ve genel bütçe ile ilgili sarf kararları                                                                                                                                           5 yıl                       14 yıl

41.          İşyurdu yönetim kurulu kararları                                                                                                                                                                             5 yıl                       14 yıl

42.          Döner sermaye yönetmeliğinin 1 ve 74'üncü maddelerinde belirtilen defterler ile umumi muamelat fişleri ve diğer form evrakları 5 yıl                       14 yıl

43.          Emekli kesenekleri ve maaş bordroları                                                                                                                                                                    5 yıl                       14 yıl

44.          Şahıs emekli fişleri                                                                                                                                                                                                       5 yıl                       Süresiz

45.          Siparişler ve maliyet pusulaları                                                                                                                                                                                  5 yıl                       10 yıl

46.          Döner sermaye ve genel bütçeyle ilgili yazışma evrakı                                                                                                                                         3 yıl                       10 yıl

47.          İhraçlar ve faturalar                                                                                                                                                                                                      3 yıl                       10 yıl

48.          Hükümlü ve tutuklular hakkında istatistiki bilgileri taşıyan evrak                                                                                                                  3 yıl                       10 yıl

49.          Hükümlülere verilen konferans metinleri                                                                                                                                                               3 yıl                       10 yıl

50.          Nakillerle ilgili evrak                                                                                                                                                                                                   3 yıl                       10 yıl

51.          Eğitimle ilgili evrak                                                                                                                                                                                                      3 yıl                       0 yıl

52.          Tahakkuk bordroları                                                                                                                                                                                                    3 yıl                       10 yıl

KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL ETMEYECEK OLAN

1.            Denetleme defteri                                                                                                                                                                                                           5 yıl

2.            Hükümlü ve tutuklu ziyaretçi defteri                                                                                                                                                                        5 yıl

3.            Avukat ziyaretçi defteri                                                                                                                                                                                                5 yıl

4.            Ders ve yoklama defteri                                                                                                                                                                                                5 yıl

5.            Personel yoklama defteri                                                                                                                                                                                             3 yıl

6.            Kullanılmayan hükümlü ve tutuklu kimlikleri                                                                                                                                                       5 yıl

7.            Nöbet defterleri ve cetvelleri                                                                                                                                                                                        5 yıl

8.            Sayım ve arama tutanakları                                                                                                                                                                                         5 yıl

9.            Genel bütçe avans evrakı                                                                                                                                                                                              5 yıl

10.          Hükümlü iaşe tabelaları                                                                                                                                                                                               5 yıl

11.          Mal sandıklarından alınacak pullara ait talepname                                                                                                                                                5 yıl

12.          Mahkeme listeleri                                                                                                                                                                                                         3 yıl

13.          Hastane listeleri                                                                                                                                                                                                             3 yıl

14.          Çocuk ve sanatkar hükümlülerin sevklerinden sonraki yazışmalar                                                                                                                 3 yıl

15.          İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri                 5 yıl

16.          Anket soru kağıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri gibi hazırlık dökümanları        3 yıl

17.          İzin onayları izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formları                                                                                                                    3 yıl

18.          Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış başvurular ve yazılar                                                                                                         3 yıl

19.          Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları                                                                                                                     3yıl
 

GÖREV BİRİMİ: DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ CUMHURİYET SAVCILARI

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN

1.            Denetim görmüş ve takipsizlikle sonuçlanmış hazırlık evrakı                                                                                                                           5 yıl                       10 yıldan aşağı

                                                                                                                                                                                                                                                                                          olmamak üzere

                                                                                                                                                                                                                                                                                          zaman aşımı sür.

2.            Tevkif ve gıyabi tevkif defteri                                                                                                                                                                                      5 yıl                       Süresiz

3.            Hazırlık defteri                                                                                                                                                                                                              5 yıl                       Süresiz

4.            Esas defteri                                                                                                                                                                                                                      5 yıl                       Süresiz

5.            İlamat defteri                                                                                                                                                                                                                   5 yıl                       Süresiz

6.            Temyiz defteri                                                                                                                                                                                                                 5 yıl                       Süresiz

7.            Emanet defteri                                                                                                                                                                                                                 5 yıl                       Süresiz

8.            Demirbaş eşya defteri                                                                                                                                                                                                   5 yıl                       Süresiz

9.            Her türlü muhabere ve zimmet defteri                                                                                                                                                                       5 yıl                       10 yıl

10.          Ayniyat ambar kayıt defteri                                                                                                                                                                                         3 yıl                       10 yıl

11.          Tasviye edilmiş suç eşyasına ait defter ve evrak                                                                                                                                                      3 yıl                       10 yıl

12.          Karar kartonları                                                                                                                                                                                                            5 yıl                       Süresiz

13.          Memur sicil kartonu                                                                                                                                                                                                     5 yıl                       Süresiz

14.          Emanet makbuz kartonu                                                                                                                                                                                               5 yıl                       Süresiz

15.          Değişik işler kartonu                                                                                                                                                                                                   5 yıl                       10 yıl

                KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL ETMEYECEK OLAN

1.            Talimat defteri                                                                                                                                                                                                                1 yıl

2.            İddianame, görevsizlik, yetkisizlik kararları ile fezleke, iş cetvelleri, denetleme, teftiş tavsiye raporları, temyiz ve

                değişik işler kartonları                                                                                                                                                                                                5 yıl

 

GÖREV BİRİMİ: DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN

                                                

1.            Beraat, davanın reddi, davanın düşmesi, muhakemenin durması kararlarını muhtevi dosyalar                                                                   5 yıl                       14 yıl

2.            Devlet Güvenlik mahkemelerince her türlü mahkumiyetle sonuçlandırılan dava dosyaları                                                                          5 yıl                       Süresiz

3.            Erteleme kararı ile sonuçlanan hükümlülerle ilgili dosyalar                                                                                                                              5 yıl                       14 yıl

4.            Esas defteri                                                                                                                                                                                                                      5 yıl                       Süresiz

5.            Karar defteri                                                                                                                                                                                                                   5 yıl                       Süresiz

6.            Temyiz defteri                                                                                                                                                                                                                 5 yıl                       Süresiz

7.            Zimmet defteri                                                                                                                                                                                                                5 yıl                       Süresiz

8.            Karar kartonları                                                                                                                                                                                                            5 yıl                       10 yıl

9.            Tamim kartonları                                                                                                                                                                                                          5 yıl                       10 yıl

10.          İnfaz edilmiş olan infaz evrakı                                                                                                                                                                                    5 yıl                       14 yıl

11.          İnfaz edilmemiş olan infaz evrakı                                                                                                                                                                               5 yıl                       14 yıl

                KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL ETMEYECEK OLAN

1.            Adalet Komisyonunda bulunan personel özlük dosyaları hariç personele ait diğer evrak                                                                             5 yıl

 

GÖREV BİRİMİ: DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ ADALET

                                               KOMİSYONLARI KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN  

1.            Hâkim ve savcılara ait dosyalar                                                                                                                                                                                   5 yıl                       14 yıl

2.            Personele ait gizli ve açık sicil dosyaları                                                                                                                                                                 5 yıl                       10 yıl

3.            Lojmanlara ait dosya                                                                                                                                                                                                     5 yıl                       14 yıl

4.            Sınavı kazanmayanlara ait evrak                                                                                                                                                                                5 yıl                       14 yıl

5.            Komisyonun teşekkülü ve gündemine ait karton                                                                                                                                                    5 yıl                       Süresiz

6.            Komisyonla ilgili tamim ve karar kartonu                                                                                                                                                               5 yıl                       Süresiz

7.            Kıdem, yetki, nöbet durumunu gösteren karton                                                                                                                                                      5 yıl                       Süresiz

8.            İmha edilen evrakın kartonu                                                                                                                                                                                       5 yıl                       14 yıl

                NOT: Kurum arşivine intikal etmeyecek malzeme yoktur

GÖREV BİRİMİ: BÖLGE İDARE, İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN  

1.            Aşağıda kurum arşivine intikal etmeyeceği belirtilen dava dosyaları dışında kalan bütün dava dosyaları                                                 5 yıl                       Süresiz

2.            Bütün kayıtların kapatılmasından sonra esas defteri, temyiz defteri, itiraz defteri, değişik işler ve talimat defteri                               5 yıl                       Süresiz

3.            Karar defteri                                                                                                                                                                                                                   5 yıl                       Süresiz

4.            Kasa defteri                                                                                                                                                                                                                     5 yıl                       Süresiz

5.            Harç pulları satış ve yevmiye defterleri                                                                                                                                                                     5 yıl                       Süresiz

6.            Kıymetli evrak esas defteri                                                                                                                                                                                          5 yıl                       Süresiz

7.            Karar kartonları                                                                                                                                                                                                            5 yıl                       Süresiz

8.            Yukarıda sayılanlar dışındaki defterler ve kartonlar                                                                                                                                            5 yıl                       10 yıl

9.            Tahsilat ve reddiyat makbuzları                                                                                                                                                                                  5 yıl                       Süresiz

                KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL ETMEYECEK OLAN

1.            Kamu görevine alınmaya dair dava dosyaları ile bunlara uygulanan disiplin cezalarına ait dosyalar                                                          5 yıl

2.            Her nev'i spor işleri dava dosyaları                                                                                                                                                                            5 yıl

3.            Asker aylığı ödenmesine ilişkin dosyalar                                                                                                                                                                5 yıl

4.            Feragat veya kabul ile sonuçlanan dava dosyaları                                                                                                                                                   5 yıl

5.            Her derecedeki okul veya öğretim kurumları işlemlerine karşı öğrencilere açılan not tespiti davaları ile bu öğrencilerin

 kurumları ile olan diğer uyuşmazlıklarına ait dava dosyaları                                                                                                                                            3 yıl

6.            Dilekçenin reddi üzerine yeniden açılmayan dava dosyaları                                                                                                                                 3 yıl

7.            Harç ve posta ücreti tamamlanmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar verilen dosyalar                                                             3 yıl

8.            Adresine tebligat yapılamayan veya ölenin varislerince yenilenmeyen dava dosyaları                                                                                    3 yıl

9.            Konu değişikliği veya af kanunu sebebiyle konusu ortadan kalkan dava dosyaları                                                                                         3 yıl

 

GÖREV BİRİMİ: İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARI

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN  

1.            Personele ait gizli ve açık sicil dosyaları                                                                                                                                                                 5 yıl                       10 yıl

2.            İdari yargı hâkim stajyerlerine ait staj dosyaları                                                                                                                                                   3 yıl                       10 yıl

3.            Personele ait personel sicil defterleri                                                                                                                                                                       5 yıl                       Süresiz

4.            Stajyerlere ait kayıt defterleri                                                                                                                                                                                    5 yıl                       Süresiz

5.            Karar kartonları                                                                                                                                                                                                            5 yıl                       Süresiz

KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL ETMEYECEK OLAN

1.            O yerdeki görevinden ayrılan hâkimlere ait şahsi dosyalar                                                                                                                                 2 yıl

2.            Kazanamayanlara ait sınav evrakı                                                                                                                                                                              5 yıl

3.            Yukarıda sayılanlar dışındaki defter ve kartonlar                                                                                                                                                  5 yıl

 

GÖREV BİRİMİ: ADLİ TIP KURUMU  (Başkanlık)

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN

 

1.            Her nev'i defterler (son kullanma tarihinden itibaren)                                                                                                                                          3 yıl                       10 yıl

2.            Bakanlıkla olan muhabere evrakı ile gizli evrak                                                                                                                                                    5 yıl                       10 yıl

3.            Yukarıda yazılı olanların dışında kalan yazışmalar                                                                                                                                               3 yıl                       10 yıl

4.            Döner sermaye puanlaması ile ilgili evrak                                                                                                                                                               5 yıl                       10 yıl

5.            Genel kurul raporları                                                                                                                                                                                                   5 yıl                       14 yıl

6.            Her nev'i istatistikler                                                                                                                                                                                                   3 yıl                       10 yıl

7.            Başkanlar Kurulu Kararları                                                                                                                                                                                       3 yıl                       10 yıl

8.            Sempozyum ile ilgili evrak                                                                                                                                                                                          3 yıl                       10 yıl

9.            İnşaat onarım, tadilat, proje ve evrakları                                                                                                                                                                   5 yıl                       10 yıl

10.          Müstakil projeler                                                                                                                                                                                                           5 yıl                       Süresiz

11.          İaşeye ait evrak                                                                                                                                                                                                               3 yıl                       10 yıl

                NOT: Kurum arşivine intikal etmeyecek malzeme yoktur.

 

GÖREV BİRİMİ: İHTİSAS KURULLARI

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN

 

1.            Her nev'i defterler. (Son kullanma tarihinden itibaren)                                                                                                                                        3 yıl                       10 yıl

2.            Kurul raporları ve dosyalar                                                                                                                                                                                         5 yıl                       14 yıl

3.            İstatistikler                                                                                                                                                                                                                     3 yıl                       10 yıl

4.            Her nev'i yazışma evrakı  3 yıl        10 yıl

                NOT: Kurum arşivine intikal etmeyecek malzeme yoktur.

 

GÖREV BİRİMİ: İHTİSAS DAİRELERİ

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN  

1.            Her nev'i defterler. (İlgisine göre Toksoloji, Narkotik, Gıda, Balistik, Grafoloji ve Klimatoloji dahil).                                                     3 yıl                       10 yıl

2.            Dosyaları ile birlikte raporlar (ilgisine göre, Otopsi, Balistik, Grafoloji ve Klimatoloji dahil)                                                                    5 yıl                       14 yıl

3.            İlgisine göre kan ve iç organ parçalarına ait imha tutanakları                                                                                                                            5 yıl                       10 yıl

4.            Her nev'i yazışmalar (ilgisine göre, cesetle ilgili teslim tesellüm ve cesetlere ait fotoğraf ve belgeler dahil)                                           3 yıl                       10 yıl

5.            İstatistikler                                                                                                                                                                                                                     3 yıl                       10 yıl

                NOT: Kurum arşivine intikal etmeyecek malzeme yoktur.

 

GÖREV BİRİMİ: PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  

1.            Her nev'i defterler (son kullanış tarihinden itibaren)                                                                                                                                            3 yıl                       10 yıl

2.            Her nev'i yazışma evrakı                                                                                                                                                                                              3 yıl                       10 yıl

3.            Personel özlük evrakı (sicil hariç)                                                                                                                                                                            5 yıl                       10 yıl

4.            İstatistikler                                                                                                                                                                                                                     3 yıl                       10 yıl

5.            Maaş ödeme bordroları ve ekleri                                                                                                                                                                                3 yıl                       10 yıl

6.            Maaş tahakkuk kartları                                                                                                                                                                                               3 yıl                       10 yıl

7.            Her nev'i tahakkuk ve tediye evrakı                                                                                                                                                                          5 yıl                       10 yıl

8.            Posta jurnalları                                                                                                                                                                                                              5 yıl                       10 yıl

9.            Ayniyat tesellüm makbuzu                                                                                                                                                                                           5 yıl                       10 yıl

10.          İhracat Pusulası                                                                                                                                                                                                             5 yıl                       10 yıl

11.          Talep müzekkeresi                                                                                                                                                                                                        5 yıl                       10 yıl

12.          Sicil dosyaları                                                                                                                                                                                                                 5 yıl                       101 yıl

                KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL ETMEYECEK OLAN

1.            Memur sınav evrakları                                                                                                                                                                                                 5 yıl

2.            Günlük devam çizelgeleri                                                                                                                                                                                            3 yıl

3.            Şahsi mektuplar isim ve adressiz dilekçeler                                                                                                                                                           3 yıl

4.            Kullanılmış kurum zarfları                                                                                                                                                                                         1 yıl

5.            İaşe tabelaları                                                                                                                                                                                                                  3 yıl

6.            Vergi iade bordrosu                                                                                                                                                                                                       5 yıl

 

GÖREV BİRİMİ: DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN  

1.            Her nev'i defterler (Son kullanış tarihinden itibaren)                                                                                                                                           3 yıl                       14 yıl

2.            Tahsilat ile ilgili vezne alındı ve tahsil fişi, sayman mutemet alındı ve fatura suretleri                                                                                 5 yıl                       10 yıl

3.            Nakit mahsup verile emri ve ekleri                                                                                                                                                                            5 yıl                       10 yıl

4.            Avans senetleri                                                                                                                                                                                                               5 yıl                       10 yıl

5.            Bütçe Kanunu ve Döner Sermaye Uygulama Yönetmeliğince hazineye irat kaydedilmek üzere gelirin yüzde

                onunun yatırılması ile ilgili düzenlenen evrak ve yazışmalar, sene sonu bilançosu ve ekleri                                                                       5 yıl                       10 yıl

6.            Gelirin yüzde yetmiş beşinin personele dağıtılması  sırasında döner sermayeye intikal eden bordro suretleri,

                eleman değerlendirme formları                                                                                                                                                                                  5 yıl                       10 yıl

7.            Her nev'i yazışma evrakı                                                                                                                                                                                              5 yıl                       10 yıl

8.            İstatistikler                                                                                                                                                                                                                     3 yıl                       10 yıl

               

NOT: Kurum arşivine intikal etmeyecek malzeme yoktur.

(SAVUNMA SEKRETERLİĞİ)

KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN  

1.            Her nev'i defterler (Son kullanış tarihinden itibaren)                                                                                                                                           3 yıl                       10 yıl

2.            Her nev'i yazışma evrakı                                                                                                                                                                                              3 yıl                       10 yıl

3.            Personel erteleme, ihtiyaç ve ikmal planı                                                                                                                                                                 5 yıl                       10 yıl

4.            Araç erteleme ihtiyaç ve ikmal planı                                                                                                                                                                         5 yıl                       10 yıl

5.            Denetleme sonuç raporları                                                                                                                                                                                          5 yıl                       10 yıl

                KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL ETMEYECEK OLAN

1.            Personel kadro mevcudu ve askerlik durum raporları                                                                                                                                          3 yıl

2.            Alınmış erteli kadro çizelgeleri                                                                                                                                                                                 3 yıl

3.            Yıllık faaliyet raporları                                                                                                                                                                                                3 yıl

(GRUP BAŞKANLIKLARI)

KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN

1.            Her nev'i defterler (Son kullanma tarihinden itibaren)                                                                                                                                         3 yıl                       10 yıl

2.            Dosyaları ile birlikte raporlar                                                                                                                                                                                    5 yıl                       10 yıl

3.            Her nev'i yazışmalar (Cesetlerle ilgili teslim-tesellüm belgeleri)                                                                                                                      3 yıl                       10 yıl

4.            İstatistikler                                                                                                                                                                                                                     3 yıl                       10 yıl

5.            Genel bütçeye dahil alım satımla ilgili her nev'i evrak                                                                                                                                          5 yıl                       10 yıl

                NOT: Kurum arşivine intikal etmeyecek malzeme yoktur.

(ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ)

KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN  

1.            Her nev'i defterler (Son kullanma tarihinden itibaren)                                                                                                                                         3 yıl                       10 yıl

2.            Dosyaları ile birlikte raporlar                                                                                                                                                                                    5 yıl                       10 yıl

3.            Her nev'i yazışmalar                                                                                                                                                                                                     3 yıl                       10 yıl

4.            İstatistikler                                                                                                                                                                                                                     3 yıl                       10 yıl

                NOT: Kurum arşivine intikal etmeyecek malzeme yoktur.

 

GÖREV BİRİMİ: HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN

 

1.            Hâkim ve savcı adayları özlük dosyaları                                                                                                                                                                   5 yıl                       10 yıl

2.            Personel dosyaları                                                                                                                                                                                                         5 yıl                       14 yıl

3.            Tutanak dosyaları                                                                                                                                                                                                          5 yıl                       Süresiz

4.            Sınav sonuçları dosyası                                                                                                                                                                                                5 yıl                       Süresiz

5.            Aday kayıt defteri                                                                                                                                                                                                           5 yıl                       10 yıl

6.            Eğitim Kurulu karar defteri                                                                                                                                                                                        5 yıl                       Süresiz

7.            Personel kayıt defteri                                                                                                                                                                                                   5 yıl                       Süresiz

8.            Yukarıda sayılanlar dışındaki defter ve dosyalar                                                                                                                                                    5 yıl                       10 yıl

9.            Sınav soruları, cevap kağıtları, tutanaklar ve sınavla ilgili diğer belgeler                                                                                                        5 yıl                       10 yıl

                KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL ETMEYECEK OLAN

1.            Aday devam defteri                                                                                                                                                                                                         3 yıl

2.            Gündem dosyası                                                                                                                                                                                                              3 yıl

 

GÖREV BİRİMİ: ADALET MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                               KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL EDECEK OLAN  

1.            Öğrenci dosyaları                                                                                                                                                                                                          5 yıl                       Süresiz

2.            Tasdikname dosyası                                                                                                                                                                                                      5 yıl                       Süresiz

3.            Öğretmen ve memur sicil defteri                                                                                                                                                                                5 yıl                       Süresiz

4.            Öğretmen devam ve devamsızlık defteri                                                                                                                                                                    5 yıl                       10 yıl

5.            Öğretmenler kurulu tutanakları                                                                                                                                                                               5 yıl                       10 yıl

6.            Dışarıdan imtihana girenler için defter                                                                                                                                                                    5 yıl                       10 yıl

7.            Öğrenci künye defteri                                                                                                                                                                                                  5 yıl                       Süresiz

8.            I. ve II. Kanaat not defteri                                                                                                                                                                                              5 yıl                       10 yıl

9.            Sınıf geçme defteri                                                                                                                                                                                                        5 yıl                       Süresiz

10.          Diploma defteri                                                                                                                                                                                                               5 yıl                       Süresiz

11.          Tasdikname defteri                                                                                                                                                                                                        5 yıl                       Süresiz

12.          Bütünleme, bekleme, okul dışı bitirme imtihan not cetvelleri                                                                                                                              5 yıl                       10 yıl

13.          Teftiş defteri                                                                                                                                                                                                                   5 yıl                       Süresiz

14.          (A), (B), (C), demirbaş defterleri                                                                                                                                                                                 5 yıl                       Süresiz

                KURUM ARŞİVİNE İNTİKAL ETMEYECEK OLAN

1.            Evrak kayıt zimmet defteri                                                                                                                                                                                           5 yıl

2.            Öğrenci eşya dağıtma defteri                                                                                                                                                                                      5 yıl

3.            Ambar esas defteri                                                                                                                                                                                                         5 yıl

4.            Öğrenci yoklama fişleri                                                                                                                                                                                               3 yıl

5.            Sınıf ders defteri                                                                                                                                                                                                            3 yıl

6.            Öğrenci yoklama defteri                                                                                                                                                                                              3 yıl

7.            Ödenek defteri                                                                                                                                                                                                                3 yıl

8.            Öğretmen not defteri                                                                                                                                                                                                     1 yıl

9.            Revir defteri                                                                                                                                                                                                                    1 yıl

10.          Talebe mevcudu defteri                                                                                                                                                                                                 1 yıl

11.          Eczane defteri                                                                                                                                                                                                                 1 yıl

12.          Harcama evrakları                                                                                                                                                                                                         3 yıl

13.          Satın alma işleri ile ilgili karar                                                                                                                                                                                 5 yıl

14.          Bekleme bütünleme ve okul dışı imtihan evrakı                                                                                                                                                     3 yıl

15.          Sene içinde öğrenci yazılı kağıdı                                                                                                                                                                               1yıl
Ek : 1

Arşiv yer damgası (Evrakın arka yüzüne)

1             2             3             4             5             6             7             8

 

                1,5 cm    1,5          1,5          1,5          2             1,5          1,5          1

1—         Kurum kodunun yazılacağı bölüm (Bakanlık için)

2—         Birim il kodunun yazılacağı bölüm               (Merkez Teşkilâtı veya Taşra Teşkilâtı                        

                               veya bağlı kuruluşlar için)

3—         Birim ilçe kodunun yazılacağı bölüm           (PTT'nin ilçelere ait kodlama sistemi esas

                               alınacaktır.)

4—         Birim kodu          (Yönetmeliğin 25 inci maddesinde gös-

                               terilen birimlere ait ilgili kod numarası)

5—         Hizmet birim kodu             (Bir mahalde aynı hizmeti gören birden

                               çok hizmet ünitesi varsa o hizmet

                               ünitesinin numarası yazılacaktır.)

 

6—         Kutu sıra numarasının kaydedileceği bölüm

 

7—         Dosya sıra numarasının kaydedileceği bölüm

 

8—         Evrak sıra numarasının kaydedileceği bölüm
Ek : 3

 

Etiket (kutu veya klasörün sırt kısmına)

 

 

 

 

 

                1             2             3             4             5

 

 

 

                                               6

 

 

 

                                               7

 

 

 

                                               8

 

 

 

 

                                               9

 

 

 

                                               10

 

 

 

1—         Kurum kodu

2—         Birim il kodu

3—         Birim ilçe kodu

4—         Birim kodu

5—         Hizmet birim kodu

6—         Kutu ve klasörün sıra numarası

7—         Dosya sıra numarası

8—         İşlem yılı

9—         Evrakların müteselsil sıra numarası

                (...................... - ...................) şeklinde

10—       Yıl grupları
Kutunun etiket ve kulp kısmından görünüş.

 

Not: Kalın mukavva ve suntadan yapılmış olan arşiv kutusunun üzeri siyah ve lacivert cilt bezi ve içi de kaplık kartonla kaplanacak
KODLAMA SİSTEMİNİN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

 

Bilindiği üzere, "Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği" 22 Mart 1989 tarihli ve 20116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu Yönetmeliğin amacın uygun ve etkili şekilde tatbik edilebilmesini temin için, belli bir "Kodlama Sistemi"nin de uygulanmasındaki zaruret aşikardır.

Bu itibarla, birim arşivleri ile kurum arşivleri düzeni kurulurken göz önünde tutulacak olan "Kodlama Sistemi"nin, Bakanlığımız ile bağlı kuruluşlarında ve Taşra Teşkilâtımızda aynı birlik ve düzen içinde işletilmesini sağlamak üzere, aşağıdaki "Kodlama Esasları"nın aynen uygulanması gerekmektedir.

1- Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

A) Birim ve kurum arşivleri düzenlenirken ve bu arşivlerle ilgili yazışmalar yapılırken,

B) Kurum arşivlerinin, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüyle, Bakanlığımız vasıtasıyla yapacakları yazışmalarda ve kurum arşivlerinden, söz konusu Genel Müdürlüğe arşiv malzemesi gönderilirken,

ilgisine göre ek listelerdeki kod numaraları kullanılacaktır.

2- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile taşra teşkilâtımıza ait birimler, kendilerine tahsis edilen kurum kod numaraları esas alınmak suretiyle 5 gruba ayrılmış ve sırasıyla bu gruplar Ek-1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı listelerde gösterilmiştir.

3- (Ek-6) numaralı liste ise, taşra teşkilâtımızda tesis olunan birim ve kurum arşivlerinin bulundukları il ve ilçeler dikkate alınmak suretiyle arşivlerinde kullanılacak kod numaralarını belirtir şekilde düzenlenmiştir.

4- Hizmet üniteleri tarafından kullanılacak olan kod numaraları;

A) Kurum kodu,

B) Birim kodu,

C) Alt birim kodu,

D) İl kodu,

E) İlçe kodu,

F) Hizmet birim kodu,

Şeklinde ve altı grup halinde tasnif edilmiştir.

5- Hizmet üniteleri tarafından kullanılacak olan kod numaraları belirlenirken, kod sütunlarının aşağıda açıklanan özellikleri gözönünde tutulacaktır.

A) Kurum kodu: Bu kod numarası, Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşları ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri için 100; Adli Tıp Kurumu ve bağlı üniteleri için 101; il ve ilçe Cumhuriyet başsavcılıkları ile il ve ilçelerdeki adli yargı mahkemeleri için 023; idari yargı mahkemeleri için 024; Devlet güvenlik mahkemeleri için 025 olarak tespit edilmiştir.

B) Birim kodu: Bakanlığımız ve bağlı kurumları ile taşra teşkilâtımıza ait her bir birim için ayrı birim kod numarası tahsis edilmiş olup, Ek- 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı listelerde bu numaralar ilgili sütununda gösterilmiştir.

İllerde kurulan fon bürosu müdürlükleri için il kod numarasından önce (F) harfi eklenecektir.

C) Alt birim kodu: Alt birim kodları birimlerin alt birimlere bölündüğü kuruluşlarımızda kullanılacaktır.

D) İl kodu: İl kodu, Adalet Bakanlığı merkez kuruluşları ile Merkez Fon Müdürlüğü için kullanılmayacak, buna karşılık, illerdeki Fon büroları, ceza infaz kurumları ve tutukevleri, Adli Tıp Kurumunun bağlı üniteleri, il ve ilçe Cumhuriyet başsavcılıkları, adli yargı mahkemeleri, idari yargı mahkemeleri ve Devlet güvenlik mahkemeleri bakımından bulundukları illere göre (Ek-6) numaralı liste esas alınarak tespit edilecek ve bu numaraların başına (V) harfi ilave edilecektir.

E) İlçe kodu: İlçe kodu, Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında kullanılmayacak, buna karşılık hizmet birimlerimizin ilçelerde kurulmuş olmaları halinde; kod numarası (Ek-6) numaralı liste esas alınarak tespit edilecektir.

F) Hizmet birim kodu: Hizmet birim kodları, adli ve idari yargı mahkemelerinin iş yoğunluğu dikkate alınarak numaralandırıldığı ve buna göre iş bölümü yapıldığı hallerde kullanılacaktır. Bu sistem, Adli Tıp Kurumunun bağlı kuruluşlarında ve ceza infaz kurumları ve tutukevleri bakımından da geçerli bulunmaktadır.

6- Yukarıda verilen izahat çerçevesinde kodlama sistemine açıklık getirmek üzere aşağıdaki örnekler verilmiştir.

 

Birim                                    Kodu

Bakanlık Özel Kalemi      (100 01)

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu          (100 05 03)

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Ayniyat Saymanlığı)  (100 73 4)

Ankara Kapalı Cezaevi     (100 V06 1)

Keskin Kapalı Cezaevi      (100 V06 32 1)

Adli Tıp Kurumu İhtisas Daireleri                (101 10 01)

Adli Tıp Kurumu Ankara Şube Müdürlüğü (101 V06 01)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı  (023 V06 00)

Ankara  2. Asliye Hukuk Mahkemesi          (023 V06 07 2)

Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı   (023 V06 32 0)

Keskin Sulh Ceza Mahkemesi       (023 V06 32 0)

Ankara Bölge İdare Mahkemesi    (024 V06 01)

Ankara 2. Nolu Vergi Mahkemesi (024 V06 03 2)

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı             (025 V06 00)

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi            (025 V06 02)
(Ek-1)

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI

VE TUTUKEVLERİ KODLARI

                                               Alt

                Kurum   Birim     Birim

                Kodu      Kodu      Kodu

                100         —           —           Adalet Bakanlığı

                               01           —           Bakanlık Özel Kalemi

                               02           —           Müsteşarlık Özel Kalemi

                               05           01           Yüksek Hâkimler Kurulu

                                               02           Yüksek Savcılar Kurulu

                                               03           Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

                100         10           —           Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

                               11           —           Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

                               12           —           Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

                               13           —           Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

                               14           —           Kanunlar Genel Müdürlüğü

                               15           —           Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Başkanlığı

                               39           —           Merkez Fon Müdürlüğü

                               41           —           Adalet Meslek Lisesi Müdürlüğü

                               60           —           Teftiş Kurulu Başkanlığı

                               63           —           Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

                               64           —           Savunma Sekreterliği

                               65           —           Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

                71           —           Personel Genel Müdürlüğü

                               72           —           Eğitim Dairesi Başkanlığı

                               73, 74    —           İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

                               73           1             İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü

                                               2             Daire Müdürlüğü

                                               3             Genel Evrak Şube Müdürlüğü

                                               4             Ayniyat Saymanlığı

                100         74           1             Hesabat Şube Müdürlüğü

                                               2             Levazım Şube Müdürlüğü

                               F     İl kodu                           (İl Teşkilâtı) Fon Bürosu Müdürlükleri

                               V     İl kodu           1             Kapalı ceza infaz kurumları ve tutukevleri (İllerde)

                               V     il kodu           2             Yarıaçık ceza infaz kurumları (İllerde)

                               V     il kodu           3             Açık ceza infaz kurumları (İllerde)

                               V     il kodu           4             Çocuk cezaevleri ve ıslahevleri (İllerde)

                               V İl kodu İlçe kodu             1             Kapalı ceza infaz kurumları ve tutukevleri (İlçelerde)

                               V İl kodu İlçe kodu             2             Yarıaçık ceza infaz kurumları (İlçelerde)

                               V İl kodu İlçe kodu             3             Açık ceza infaz kurumları (İlçelerde)

                               V İl kodu İlçe kodu             4             Çocuk cezaevleri ve ıslahevleri (İlçelerde)
(Ek-2)

ADLİ TIP KURUMU KODLARI

 

                                               Alt          Hizmet

                Kurum   Birim     Birim     Birim

                Kodu      Kodu      Kodu      Kodu

                101         —           —           —           Adli Tıp Kurumu

                               01           —           —           Başkanlık

                               05           01           —           İhtisas Kurulları

                                               02           —          

                                               03           —

                               10           01           —           İhtisas Daireleri

                                               02          

                                               03          

                               71           —           —           Personel Şube Müdürlüğü

                               75           —           —           Döner Sermaye Saymanlığı

                               64           —           —           Savunma Sekreterliği

                               V il kodu               —           —           Grup Başkanlıkları

                               V il kodu               1                                             Şube Müdürlükleri

Aynı ilde birden çok şube müdürlükleri varsa hizmet birim olarak bunlar 01-20 arası kodlanacaktır.

 

(Ek-3)

İL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VE ADLİ YARGI

MAHKEMELERİ KODLARI

 

                                               Alt          Hizmet

                Kurum   Birim     Birim     Birim

                Kodu      Kodu      Kodu      Kodu

                023         V il kodu               00                           Cumhuriyet Başsavcılığı

                                               01                           Adli Yargı Adalet Komisyonları

                                               02                           İcra ve İflas Daireleri

                                               03                           Ağır Ceza Mahkemeleri

                                               04                           Asliye Ceza Mahkemeleri

                                               05                           Sulh Ceza Mahkemeleri

                                               06                           Çocuk Mahkemeleri

                                               07                           Asliye Hukuk Mahkemeleri

                                               08                           Sulh Hukuk Mahkemeleri

                                               09                           Ticaret Mahkemeleri

İLÇE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VE ADLİ YARGI

MAHKEMELERİ KODLARI

                               V  İl        İlçe         Hizmet

                023         Kodu      Kodu      B.Kodu

                                                               0             Cumhuriyet Başsavcılıkları

                                                               1             Adli Yargı Adalet Komisyonları

                                                               2             İcra ve İflas Daireleri

                                                               3             Ağır  Ceza Mahkemeleri

                                                               4             Asliye Ceza Mahkemeleri

                                                               5             Sulh Ceza Mahkemeleri

                                                               6             Çocuk Mahkemeleri

                                                               7             Asliye Hukuk Mahkemeleri

                                                               8             Sulh Hukuk Mahkemeleri

                                                               9             Ticaret Mahkemeleri

NOT:     İllerde aynı tür mahkemeler isimlerine göre 1., 2., 3., mahkemesi hizmet birim kodu yerine ilçe kodları yazılacak, illerdeki alt birim kodları ilçelerde hizmet birim kodu olarak baştaki sıfırlar kaldırılarak kullanılacaktır. Eğer aynı türden birden çok mahkeme varsa 2. rakam bunlara ayrılacaktır.

                Örnek :                 Altındağ                1.            Sulh Hukuk Mahkemesi 023 V06 30 81

                               "             2.            "        "             "                   82

                               Ankara  2.            Ağır Ceza Mahkemesi      023 V06 03 2  

 

(Ek-4)

İDARİ YARGI MAHKEMELERİ KODLARI

                                               Alt          Hizmet

                Kurum   Birim     Birim     Birim

                Kodu      Kodu      Kodu      Kodu

                024         V il kodu               00                           İdari Yargı Adalet Komisyonları

                                               01                           Bölge İdare Mahkemeleri

                                               02                           İdare Mahkemeleri

                                               03                           Vergi Mahkemeleri

                                               04                           Bakanlıkça Kurulmuş Ticaret Sicili

                                                                              Memurlukları

 

(Ek-5)

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ KODLARI

                                               Alt

                Kurum   Birim     Birim

                Kodu      Kodu      Kodu

                025         V İl kodu               00           Devlet Güvenlik Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları

                                               01           Devlet Güvenlik Mahkemeleri Adalet Komisyonları

02                 Devlet Güvenlik Mahkemeleri
 

03                  01 ADANA

22           Aladağ

24           Ceyhan

26           Feke

28           İmamoğlu

30           Karaisalı

32           Karataş

34           Kozan

36           Pozantı

38           Saimbeyli

40           Tufanbeyli

42           Yumurtlık

 

02 ADIYAMAN

22           Besni

24           Çelikhan

26           Gerger

28           Gölbaşı

30           Kâhta

32           Samsat

34           Sincik

36           Tut

 

03 AFYON

22           Başmakçı

24           Bayat

26           Bolvadin

28           Çay

30           Çobanlar

32           Dazkırı

34           Dinar

36           Emirdağ

38           Evciler

40           Hocalar

42           İhsaniye

44           İscehisar

46           Kızılören

48           Sandıklı

50           Sincanlı

52           Sultandağı

54           Şuhut

 

04 AĞRI

22           Diyadin

24           Doğubeyazıt

26           Eleşkirt

28           Hamur

30           Patnos

32           Taşlıçay

34           Tutak

 

05 AMASYA

22           Göynücek

24           Gümüşhacıköy

26           Hamamözü

28           Merzifon

30           Suluova

32           Taşova

 

06 ANKARA

22           Akyurt

24           Ayaş

26           Balâ

28           Beypazarı

30           Çamlıdere

32           Çubuk

34           Elmadağ

36           Evren

40           Gölbaşı

42           Güdül

44           Haymana

46           Kalecik

48           Kazan

50           Kızılcahamam

52           Nallıhan

54           Polatlı

56           Sincan

58           Şereflikoçhisar

 

07 ANTALYA

22           Akseki

24           Alanya

26           Elmalı

28           Finike

30           Gazipaşa

32           Gündoğmuş

34           İbradı

36           Kale

38           Kaş

40           Kemer

42           Korkuteli

44           Kumluca

46           Manavgat

48           Serik

 

08 ARTVİN

22           Ardanuç

24           Arhavi

26           Borçka

28           Murgul

30           Hopa

32           Şavşat

34           Yusufeli

 

09 AYDIN

22           Bozdoğan

24           Buharkent

26           Çine

28           Didim

30           Germencik

32           İncirliova

34           Karacasu

36           Koçarlı

38           Köşk

40           Kuşadası

42           Kuyucak

44           Nazilli

46           Söke

48           Sultanhisar

50           Yenipazar

 

10 BALIKESİR

22           Ayvalık

24           Balya

26           Bandırma

28           Bigadiç

30           Burhaniye

32           Dursunbey

34           Edremit

36           Erdek

38           Gömeç

40           Gönen

42           Havran

44           İvrindi

46           Kepsut

48           Manyas

50           Marmara

52           Savaştepe

54           Sındırgı

56           Susurluk

 

11 BİLECİK

22           Bozüyük

24           Gölpazarı

26           İnhisar

28           Osmaneli

30           Pazaryeri

32           Sögüt

34           Yenipazar

 

12 BİNGÖL

22           Adaklı

24           Genç

26           Karlıova

28           Kiğı

30           Solhan

32           Yayladere

 

13 BİTLİS

22           Adilcevaz

24           Ahlat

26           Güroymak

28           Hizan

30           Mutki

32           Tatvan

 

14 BOLU

22           Akçakoca

24           Cumaovası

26           Çilimli

28           Düzce

30           Dörtdivan

32           Gerede

34           Gölyaka

36           Göynük

38           Gümüşova

40           Kıbrıscık

42           Mengen

44           Mudurnu

46           Seben

48           Yeniçağa

50           Yığılca

15 BURDUR

22           Ağlasun

24           Altınyayla

26           Bucak

28           Çavdır

30           Çeltikçi

32           Gölhisar

34           Karamanlı

36           Kemer

38           Tefenni

40           Yeşilova

 

16 BURSA

22           Büyükorhan

24           Gemlik

26           Gürsu

28           Harmancık

30           İnegöl

32           İznik

34           Karacabey

36           Keles

38           Kestel

40           Mudanya

42           Mustafakemalpaşa

44           Orhaneli

46           Orhangazi

48           Yenişehir

 

17 ÇANAKKALE

22           Ayvacık

24           Bayramiç

26           Biga

28           Bozcaada

30           Çan

32           Eceabat

34           Ezine

36           Gelibolu

38           Gökçeada

40           Lâpseki

42           Yenice

 

18 ÇANKIRI

22           Atkaracalar

24           Bayramören

26           Çerkeş

28           Eldivan

30           Eskipazar

32           Ilgaz

34           Kızılırmak

36           Korgun

38           Kurşunlu

40           Orta

42           Şabanözü

44           Yapraklı

 

19 ÇORUM

22           Alaca

24           Bayat

26           Boğazkale

28           Dodurga

30           İskilip

32           Kargı

34           Laçin

36           Mecitözü

38           Oğuzlar

40           Ortaköy

42           Osmancık

44           Sungurlu

46           Uğurludağ

 

20 DENİZLİ

22           Acıpayam

24           Akköy

26           Babadağ

28           Baklan

30           Bekilli

32           Beyağaç

34           Bozkurt

36           Buldan

38           Çal

40           Çameli

42           Çardak

44           Çivril

46           Güney

48           Honaz

50           Kale

52           Sarayköy

54           Serinhisar

56           Tavas

               

21 DİYARBAKIR

22           Bismil

24           Çermik

26           Çınar

28           Çüngüş

30           Dicle

32           Eğil

34           Ergani

36           Hani

38           Hazro

40           Kocaköy

42           Kulp

44           Lice

46           Silvan

 

22 EDİRNE

22           Enez

24           Havsa

26           İpsala

28           Keşan

30           Lalapaşa

32           Meriç

34           Süloğlu

36           Uzunköprü

 

23  ELAZIĞ

22           Ağın

24           Alacakaya

26           Arıcak

28           Baskil

30           Karakoçan

32           Keban

34           Kovancılar

36           Maden

38           Palu

40           Sivrice

 

24 ERZİNCAN

22           Çayırlı

24           İliç

26           Kemah

28           Kemaliye

30           Otlukbeli

32           Refahiye

34           Tercan

36           Üzümlü

 

25 ERZURUM

22           Aşkale

24           Çat

26           Hınıs

28           Horasan

30           Ilıca

32           İspir

34           Karaçoban

36           Karayazı

38           Köprüköy

40           Narman

42           Oltu

44           Olur

46           Pasinler

48           Pazaryolu

50           Şenkaya

52           Tekman

54           Tortum

56           Uzundere

 

26 ESKİŞEHİR

22           Alpu

24           Beylikova

26           Çifteler

28           Günyüzü

30           Han

32           İnönü

34           Mahmudiye

36           Mihalgazi

38           Mihalıççık

40           Sarıcakaya

42           Seyitgazi

44           Sivrihisar

 

27 GAZİANTEP

22           Araban

24           İslâhiye

26           Karkamış

28           Nizip

30           Nurdağı

32           Oğuzeli

34           Şahinbey

36           Şehitkamil

38           Yavuzeli

 

28 GİRESUN

22           Alucra

24           Bulancak

26           Çamoluk

28           Çanakçı

30           Dereli

32           Doğankent

34           Espiye

36           Eynesil

38           Görele

40           Güce

42           Keşap

44           Piraziz

46           Şebinkarahisar

48           Tirebolu

50           Yağlıdere

 

29 GÜMÜŞHANE

22           Kelkit

24           Köse

26           Kürtün

28           Şiran

30           Torul

 

30 HAKKARİ

22           Çukurca

24           Şemdinli

26           Yüksekova

 

31 HATAY

22           Altınözü

24           Belen

26           Dörtyol

28           Erzin

30           Hassa

32           İskenderun

34           Kırıkhan

36           Kumlu

38           Reyhanlı

40           Samandağ

42           Yayladağı

 

32 ISPARTA

22           Aksu

24           Atabey

26           Eğirdir

28           Gelendost

30           Gönen

32           Keçiborlu

34           Senirkent

36           Sütçüler

38           Şarkikarağaç

40           Uluborlu

42           Yalvaç

44           Yenişarbademli

 

33 İÇEL

22           Anamur

24           Aydıncık

26           Bozyazı

28           Çamlıyayla

30           Erdemli

32           Gülnar

34           Mut

36           Silifke

38           Tarsus

 

34 İSTANBUL

22           Adalar

24           Bağcılar

26           Bakırköy

28           Bahçelievler

30           Beykoz

32           Beyoğlu

34           Büyükçekmece

36           Çatalca

38           Eyüp

40           Fatih

42           Gaziosmanpaşa

44           Kadıköy

46           Kartal

48           Küçükçekmece

50           Pendik

52           Sarıyer

54           Silivri

56           Şile

58           Şişli

60           Ümraniye

62           Üsküdar

64           Zeytinburnu

35 İZMİR

22           Aliağa

24           Bayındır

26           Bergama

28           Beydağ

30           Bornova

32           Çeşme

34           Dikili

36           Foça

38           Karaburun

40           Karşıyaka

42           Kemalpaşa

44           Kınık

46           Kiraz

48           Menderes

50           Menemen

52           Ödemiş

54           Seferihisar

56           Selçuk

58           Tire

60           Torbalı

62           Urla

 

36 KARS

22           Akkaya

24           Arpaçay

26           Digor

28           Kağızman

30           Sarıkamış

32           Selim

34           Susuz

 

37 KASTAMONU

22           Abana

24           Ağlı

26           Araç

28           Azdavay

30           Bozkurt

32           Cide

34           Çatalzeytin

36           Daday

38           Devrekani