T.C.                                     

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

                                                                                                         

 

Sayı     :B030HİG000000-3-13-2006-1-608-3                                                          17/01/2006        

Konu   :Gümrük sahasındaki hacizli araçlar 

 

 

 

 

 

..................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

 

            Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden alınan 30/12/2005 tarih ve B.02.1.GÜM.0.07.00.08.(04)204/19881-10757 sayılı yazı örneği aşağıya çıkarılmıştır.

 

            Bilgi edinilmesini ve Habur Gümrük Sahasında bulunan hacizli araçların saha dışına çıkartılması hususunda ilgili icra müdürlüklerince gereğinin yapılması için keyfiyetin yargı çevrenizdeki tüm icra ve iflâs müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

 

 

           

 

Ayhan TOSUN

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

 Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   :B.02.1.GÜM.0.07.00.08.(04)204/19881/10757                                                                                    30.12.2005

Konu :Gümrük Sahasında Bekleyen İcralı Araçlar

 

 

 

 

ADALET BAKANLIĞINA

(Hukuk İşeri Genel Müdürlüğüne)

 

 

 

                      Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden alınan 16.12.2005 gün ve 8081 sayılı yazıda; Muhtelif İcra Müdürlüklerinden Başmüdürlüklerine intikal eden yazılar doğrultusunda gümrük sahasına giriş/çıkış yaparken haciz kararı doğrultusunda gözetim altına alınan araçların gümrük sahası içerisinde park vaziyette bulunduğu,

 

                      Müsteşarlığımız ile TOBB arasında yapılan hukuki anlaşma uyarınca Yap İşlet Devret modeli dahilinde Habur Gümrük Sahasının yeniden inşa çalışmalarının başlaması ve bu araçların inşaat çalışmalarını engellemesi nedeniyle (34) adet icralı aracın saha dışına çıkartılması hususunda Beyoğlu 2., Diyarbakır 2., Silopi, İstanbul 8-13., Gaziantep 1-4-5., Konya 5-6., İskenderun 1-2., Şırnak, Mersin 7. İcra Müdürlüklerine 15.12.2005 günlü yazı ile bildirim yapılarak (7) gün içerisinde araçların gümrük sahasından alınmasının istenildiği ancak bugüne kadar bir cevap alınamadığı,

 

                      İlleri dışındaki İcra Müdürlüklerinde işlem gören icralı araçların (7) gün içerisinde gümrüklü sahadan çıkartılma işlem süresinin uzayacağı ihtimalinden dolayı inşaatların yapımı aksayacağından ve bu nedenle de idaremizin cezalı duruma düşeceğinden bahisle acilen araçların gümrüklü sahadan çıkartılmasında diğer İcra Müdürlükleri adına Silopi İcra Müdürlüğüne yetki verilmesi ile bundan böyle icra işlemlerinden dolayı araçların Habur Gümrük Sahasında bir tıkanıklığa sebep verilmemesi için İcra Müdürlüklerince yakalama, trafikten men etme yazılarının emniyet ve jandarma birimleri ile Şırnak Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğünce Silopi-Habur Gümrük Kapısı arasında hizmete sokulan Şırnak Valiliği İl Özel İdare Silopi TIR Parkı İşletme Müdürlüğüne yönlendirilmesinin uygun olacağı,

 

                      bildirilmektedir.

 

                      Müsteşarlığımızca Başmüdürlük görüşüne iştirak edilmekte olup, konunun Bakanlığınızca değerlendirilerek, sonucundan bilgi verilmesini arz ederim.

 

 

 

Ramazan ULUS

Müsteşar a.

Genel Müdür V.